Osmnáctá neděle po Duchu Svatém

Z textů této neděle jasně cítíme, že se blížíme k závěru naší pouti. Kdy nastane dnes příchodu Páně, nevíme, neznáme ani den své vlastní smrti. Ale blížící se konec církevního roku nám připomíná, že jsme opět blíže k hodině našeho konečného shledání s Pánem.

V liturgii vystupuje do popředí motiv nebeského Siónu. Z každodenního bojiště vstupujeme k domu Božího a modlíme se slovy introituDej, Pane, pokoj těm, kteří tě očekávají, aby proroci byli shledáni pravdomluvnými. Vyslyš prosby svého služebníka a svého lidu Izraele.

Dům Boží, do kterého jsme vstoupili, je skutečnou předsíní věčného Jeruzaléma. Zde jsou otevřeny všechny zdroje spásy. Proto jsou zcela oprávněná slova žalmu 121:_ Zaradoval jsem se, když mi bylo řečeno: půjdeme do domu Páně. Tato slova z introitu se opakují i v graduale.

epištole děkuje Apoštol Pánu, že nás všechny obohatil Kristovým svědectvím, takže nám nic nechybí z jeho milosti a můžeme očekávat Pánovo zjevení. Církev doufá, že nás Pán utvrdí až do konce, takže nám pak nic nebude scházet.

Pán svou moc a svrchovanost projevuje v události, kterou popisuje úryvek evangelia (Mt 9, 1 – 8). Tělesné uzdravení ochrnutého je jen obrazem mnohem větší a blahodárné moci Spasitele, kterou je odpuštění hříchů. Proto se musíme spojit nikoliv s těmi, kteří Pána kritizují a odsuzují, ale se zástupem, který velebí Boha, že dal lidem takovou moc.

Offertorium (Ex 24, 4.5.) se tentokrát obrací k historickému obrazu, který je předobrazem smírné oběti Vykupitele. Jestliže již z Mojžíšova oltáře stoupala k Hospodinu libá vůně večerních obětí, čím spíše blaží Otce vůně, která spoutá k němu spolu s obětí jeho Syna. Když poznáváme tuto Boží pravdu, je ovšem naší povinností, abychom ji dosvědčovali trvale také svým životem.

Chrámové prostředí nám připomíná i žalm 95 v communioVezměte obětní dary a vstupte s nimi do jeho síní, klanějte se Pánu v jeho svatém stánku.

V závěrečné modlitbě děkujme Pánu, že nás nasytil svými dary, a prosíme jeho milosrdenství, aby nás učinil hodnými mít s ním účast.