Proč chodit na mši v latině

 

Latina spojuje diecéze po celém světě s římskou církví a Petrovým stolcem

Repetita iuvant zvláště v této chaotické době. Následující článek se zabývá katolickou mší a jejím jediným římským obřadem: tradiční neboli tridentský nebo sv. Pius V. nebo prostě katolická mše svatá… Zde je rejstřík intervencí na Traditionis Custodes a následujících.


Ačkoli Pavel VI. sloužil poprvé mši v italštině v neděli 7. března 1965, datum vstupu v platnost Novus Ordo Missae ve všech farnostech je datum První adventní neděle roku 1969, tedy před 52 lety, od včerejška. 

Od Zeleného čtvrtka roku 33 n. l., v den, kdy Náš Pán Ježíš sloužil první mši svatou, učil apoštoly, tedy první biskupy, základy úžasného tajemství transsubstanciace neboli proměny chleba a vína ve své tělo, krev, duše a božství, prostřednictvím přesných formulí, které může realizovat pouze kněz, církev vypracovala římský obřad postupným přidáváním modliteb v souladu s dogmatem, aby obohatila liturgii.


Tato mše byla provždy celebrována a kodifikována svatým Piem V. po protireformaci a Tridentském koncilu. Tento čin byl nezbytný k překonání Lutherových herezí. Bulla Quo Primum Tempore sloužila jako doprovod k misálu a ustanovila věčný indult pro jeho oslavu, postihující trestem anathema každého, kdo měl tu drzost změnit byť jen jeden její kousek.

Mocná magisterská odpověď katolické církve tehdy rozšířila na každého, nejen na Luthera, povinnost dodržovat jediný obřad, který dokonale vyjadřoval víru předávanou z předchozích staletí.

„Správným jazykem římské církve je latina,“ píše svatý Pius X. v „ Tra le sollecitudini” z 22. listopadu 1903, jak později potvrdil Druhý vatikánský koncil.

Lev XIII. učil, že „Ježíš Kristus si sám vybral a zasvětil římské město. Právě zde chtěl, aby zůstalo navěkysídlo jeho vikáře “.

Papež Gelasius řekl, že „obdivuhodnou povahou Krista“ si svatý Petr vybral Řím jako biskupské sídlo knížete apoštolů. Používání latinského jazyka spojuje diecéze celého světa k římské církvi a k ​​Petrovu stolci  ( viz ).

„Církev – napsal Pius XI. v Officiorum Omnium z 1. srpna 1922 – zahrnující všechny národy ve svém lůně […] vyžaduje ze své podstaty univerzální jazyk“.

Naopak východní schizma a protestantská pseudoreformace, rozbíjející katolickou jednotu, vytvořily autokefální a národní „církve“.

Ctihodný Pius XII. v encyklice Mediator Dei z 20. listopadu 1947 potvrzuje, že používání latinského jazyka, jak je v platnosti ve většině církve, „je jasným a vznešeným znamením jednoty“, protože jednoty lze dosáhnout pouze v Pravdě, nikoli v koexistenci mezi ní a omylem.

Jak mohou dnes odpovědět na otázku „proč sloužíte mši v latině? co dělají kněží? Don Francesco Ricossa odpověděl stručně, ale za vše, takto: „Prostě proto, že to tak chce katolická církev ve svých liturgických rubrikách a ve svých kanonických zákonech (kán. 819 a 1257). Jednoduše proto, že jsme katoličtí kněží latinského obřadu“.

Tato otázka mi byla také nedávno položena během debaty na celostátním televizním kanálu La7. Odpověděl jsem takto: „Chodíme na mši v latině, protože jsme věrní katolíci římského obřadu; protože mše sv. Pia V. dokonale vyjadřuje víru, kterou vyznáváme, a netolerujeme, aby byla tradice falšována, protože Depositum Fidei není žádným soukromým vlastnictvím‘, ale pokladem, který je třeba předat a obohatit“.

Proto nemáme žádné výčitky svědomí jít na stejnou mši, ve které byli posvěceni všichni největší světci v dějinách církve, od svatého Františka z Assisi po svatého Pia z Pietrelciny, od svatého Dominika po svatého Maxmiliána Kolbeho. a mnoho dalších.

(Matthew Castagna – zdroj )