Památka Panny Marie Pomocnice křestanů

Úcta k Panně Marii Pomocnici křesťanů je projevem naší důvěry v mateřskou přítomnost Panny Maria v osudech lidstva, Církve a každého z nás. Maria je Matkou, která nikdy neopouští své děti, stále je sleduje a pomáhá jim svou přímluvou. Titul Marie Pomocnice křesťanů je v církvi přítomen od roku 1500 jako jeden z titulů litanií loretánských.

Úcta k Panně Marii Pomocnici se rozšířila v době sv. Pia V. v důsledku vítězství křesťanů nad Turky u Lepanta (1571) a( Vídně 1683). Papež Pius VII. po osvobození z napoleonského vězení (1884) ustanovil svátek Panny Marie Pomocnice křesťanů a určil k jeho oslavě 24. květen.

V dobách pro církev zvláště obtížných se turínský světec sv. Jan Bosco (1815-1888) stal apoštolem úcty k Panně Marii Pomocnici: v roce 1862 svěřil Donu Caglierimu, budoucímu kardinálovi: »Panna Maria chce, abychom ji uctívali pod titulem Pomocnice křesťanů. Doba je tak smutná, že potřebujeme, aby nám nejsvětější Panna pomáhala uchránit a zachovat katolickou víru!« (MB VII,334). V roce 1868 zbudoval v Turíně úžasný chrám zasvěcený Panně Marii Pomocnici křesťanů a založil Sdružení Panny Marie Pomocnice, aby šířilo její úctu po celém světě.

SLOVA dona Bosca o PANNĚ MARII POMOCNICI

Kdo důvěřuje v Marii, nikdy nebude zklamán.

V Marii jsem složil všechnu svou důvěru. Maria nikdy nenechá záležitosti v půli cesty.

Doporučuji vám stále vzývat jméno Panny Marie, zvláště vám doporučuji tuto střelnou modlitbu: Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás! Není to modlitba dlouhá, ale osvědčila se jako velmi účinná.

Naše důvěra spočívá v pomoci Panny Marie Pomocnice.

Pán a jeho božská Matka nedopustí, abychom nadarmo opakovali: Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás!

Je třeba mluvit a kázat o tom, že Maria Pomocnice obdržela a obdrží zvláštní milosti, i mimořádné a zázračné pro ty, kteří usilují, aby předali křesťanskou výchovu ohrožené mládeži svým dílem, svou radou a dobrým příkladem, nebo prostě svou modlitbou…

Chcete-li obdržet nějaké milosti, zvykněte si na tuto střelnou modlitbu: Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás… Je mnoho těch, kteří touto modlitbou obdrželi mimořádné milosti.

Maria Pomocnice je divotvůrkyně, je to dárkyně milostí a zázraků s velkou mocí, kterou obdržela od svého Syna.

Zásvětná modlitba k Panně Marii Pomocnici křesťanů

Nejsvětější a neposkvrněná Panno Maria, naše nejněžnější Matko a mocná Pomocnice křesťanů, zasvěcujeme se zcela tvé sladké lásce a tvé svaté službě. Zasvěcujeme ti svou duši, své myšlenky, své srdce a své city, své tělo a všechny své síly, slibujeme, že chceme vždy pracovat k větší slávě Boží a pro spásu duší.

Nesrovnatelná Panno, která ses stala Pomocnicí křesťanského lidu, ukaž se takovou zvláště v těchto našich dnech. Pokoř nepřátele našeho svatého náboženství a zmař všechny jejich zlé úmysly. Osvěcuj a posiluj naše biskupy a kněze, ochraňuj od bludů a neřestí nezkušenou mládež; probouzej svatá povolání a rozmnož počet svatých služebníků, aby skrze ně se Ježíšovo království zachovalo mezi námi a šířilo až do posledních dnů ve všech končinách země. Prosíme tě také, nejsladší Matko, veď nás, aby náš zrak byl upřen na nezkušenou mládež, která je vystavena tolika nebezpečím, a na ubohé hříšníky a umírající; buď pro ně všechny, Maria, sladkou nadějí, Matkou milosrdenství a Bránou nebeskou.

Prosíme tě také za sebe, velká Matko Boží, uč nás následovat tvé ctnosti, zvláště andělskou čistotu, hlubokou pokoru a horoucí lásku; abychom, pokud je to možné, svým chováním, svými slovy a svým příkladem svědčili o tvém požehnaném Synu a učili tak druhé lásce k Tobě a mohli zachránit mnoho duší.

Maria Pomocnice, učiň, ať jsme všichni shromážděni pod tvým mateřským pláštěm, dej, ať tě v každém pokušení s důvěrou vzýváme, dej, ať pomyšlení na tebe, tak dobrou, láskyhodnou, drahou a čistou a na lásku, kterou chováš ke svým ctitelům, je naší posilou, abychom zvítězili nad nepřáteli naší duše v životě i ve smrti, abychom se jednou stali tvou korunou v nebi. Amen.

Turinská bazilika Panny Marie Pomocnice


Vítězná ochránkyně křesťanů, oroduj za nás