Návrat k náležité úctě k Eucharistii

Italská biskupská konference 1. dubna zrušila povinnost podávat eucharistii na ruce, ale v mnoha kontextech je věřícím stále zakázáno přijímat na jazyk, což je zvyk obhajovaný staletími Magisteria. Tato situace s sebou nese přinejmenším čtyři škody, z nichž první poškozuje Boží čest. K nápravě těchto přestupků je zapotřebí eucharistické křížové výpravy. Výzva propagátorů sítě Patris Corde.

Tato informace a výzva by měla probudit náležitou horlivost pro úctu k Eucharistii i v naší zemi

Níže zveřejňujeme výzvu, kterou sepsali organizátoři sítě Patris Corde, ve prospěch eucharistické křížové výpravy, jejímž cílem je napravit přestupky proti Ježíši v eucharistii a zvýšit povědomí o potřebě návratu k přijímání na jazyk.

***

Od 1. dubna 2022 pozbyla platnost řada omezení, která Italská biskupská konference zavedla v souvislosti s mimořádnou zdravotní situací a která byla zavedena 7. května před dvěma lety. Mezi nimi po téměř dvou letech zmizela i povinnost přijímat eucharistii na ruce a zákaz tradičního, staletími obhajovaného magisteria, přijímání přímo na jazyk.

To byla vynikající zpráva pro věřící a pro duchovní obnovu celé církve, přestože nemálo kněží nadále kladlo odpor, popíralo starokatolický způsob přijímání a vytvářelo situace ponižování a špatného zacházení s věřícími. Domníváme se však, že i v tom nejlepším případě a za přítomnosti duchovních, kteří jsou poslušní předpisů, je prostá náprava praxe rozdávání přijímání nedostatečnou iniciativou. Dva roky svátostného umrtvování, k němuž jsme byli nuceni, navíc v rozporu s lékařskými argumenty významných katolických i nekatolických odborníků, měly za následek nejednu duchovní újmu, která podle našeho názoru vyžaduje pokornou a rychlou nápravu.

V první řadě je poškozena čest Boha, jehož nesmírný dar lásky k lidstvu byl ponížen arogancí zdravotně-politických zákonů s pochybným a vymyšleným medicínsko-biologickým základem. Druhou škodou je poškození cti Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti, neboť za dva roky nelze spočítat, kolik konsekrovaných částeček spadlo na zem, stejně jako úlomků rozptýlených při přijímání nebo potřísněných dezinfekčním gelem či přilepených na maskách (s následným určením do odpadků a mezi odpadky). Třetí škoda je na svědomí věřících, kteří jsou nuceni buď se proti svému svědomí přiklonit ke svátostnému způsobu, který je jejich náboženskému cítění cizí, nebo vymýšlet paralliturgické triky (přijímání na kapesník), nebo hledat tajné přijímání, nebo se po celé měsíce zdržovat svátostného přijímání. Čtvrtá škoda spočívá v tom, že ve svědomí zástupů vyhaslo nejen vznešené ocenění přijímání na jazyk, které autentické dokumenty Magisteria nadále označují za příkladnou a správnou formu církevní Tradice, ale obecněji smysl pro posvátnost a nezbytnost svátostného přijímání jako skutečného a účinného setkání s Kristem přítomným mezi námi.

Jako odčinění těchto přestupků a všech těch, které se budou nadále páchat – ať už proto, že mnozí budou nadále roztržitě přijímat na ruku, nebo kvůli výše zmíněnému odporu některých duchovních – považujeme za nutné zahájit eucharistickou křížovou výpravu.

Taková eucharistická křížová výprava předpokládá:

1. Naléhavá výzva k návratu k přijímání na jazyk, a to nejen pro ty, kteří na něj byli zvyklí již před ustanovením roku 2020.

2. Výzva všem, i těm, kteří byli vždy zvyklí přijímat na ruku, aby se snažili a obětovali přiměřený počet přijímání na jazyk, a to právě za účelem odčinění výše uvedených a dalších Pánu známých duchovních špatností.

3. Výzva k obnovení osvětové katecheze a školení ve prospěch přijímání na jazyk.

Považujeme za svou povinnost nabádat všechny, kdo se hlásí k této eucharistické křížové výpravě, aby co nejvíce zachovávali atmosféru míru a bratrství a hledali tak duchovní a farnosti, které jsou příznivé pro podávání přijímání na jazyk. Z naší strany nechceme touto křížovou výpravou podporovat žádnou formu opoziční provokace nebo odporu vůči těm duchovním, byť neoprávněně, kteří stále ukládají přijímání pouze na ruku. Naopak, podle našeho názoru bude křížová výprava tím plodnější, čím více bude probíhat v klidu a pohodě vnitrocírkevních vztahů. Zdá se nám, že toto je konkrétní učení svatých, a zdá se nám, že nyní není třeba vyvolávat další napětí. Pokud jsme kvůli uskutečnění takové křížové výpravy nuceni vyhledávat mše svaté daleko od domova nebo přinášet zvláštní oběti, pokud jde o časový rozvrh a cestování, bude to další zásluha na našem reparačním úmyslu.

V tomto duchu se v hojném počtu připojme k této eucharistické křížové výpravě a svěřme se do péče Neposkvrněného Srdce Panny Marie!

10. června 2022