24. března

Svátek svatého Gabriela archanděla, od Boha poslaného, aby oznámil tajemství Vtělení božského Slova.

V Římě podstoupil mučednickou smrt sv. Epigménius kněz, který za Diokleciánova pronásledování pod soudcem Turpiem byl popraven mečem.

Ve stejném městě byl umučen blahoslavený kněz Pigménius, který za Juliana Apostaty byl pro víru v Krista svržen do Tibery.

Podobně v Římě svatých Marka a Timotea, korunovaných mučednictvím za císaře Antonína.

V Cesaréi v Palestině svatých mučedníků Timoláa, Dionigiho, Páusida, Romola, Alexandra, dalšího Alexandra, Agápia a jiného Dionigiho, kteří byli za Diokleciánova pronásledování pod soudcem Urbanem sťati sekerou.

Podobně v Mauritánii byli umučeni pro víru Krista svatí bratři Romolus a Sekund.

V Trentu umučení sv. Simeona dítěte, velni krutě zabitého od Židů, který pak zazářil mnoha zázraky.

Na Sinnadě ve Frýgii biskupa sv. Agapita.

V Broscii sv. Latina Biskupa.

V Sýrii svatého Seleuka vyznavče.

Ve Švédsku svaté Kateřiny Panny, dcery svaté Brigity.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.