15. března

                                                                                                                                   sv. Longin

V Cesaréi v Kapadócii umučení stníka svatého Longina, o kterém se vypráví, že svým kopím probodl bok Páně.

Ve stejný den se narodil pro nebe svatý Aristóbulos, učedník apoštolů, který poté, co dokončil kazatelskou činnost, přijal mučednicou smrt.

V Helespontu sv. Menigna, otroka v prádelně, který byl umučen za císaře Décia.

V Egyptě sv. Nikandr usilovně hledal relikvie svatých mučedníků, až si sám zasloužil stát se mučedníkem za císaře Diokleciána.

Ve španělské Kordově svate Leocricie, panny, která byla pro víru Krista při pronásledování Arabů mučena různými způsoby a na konec a mečem sťata.

V Soluni svaté Matrony, která byla služebnicí jedné Židovky a tajně uctívala Krista a každý den navštěvovala kostel. Když to její paní objevila, byla mnohými způsoby mučena a nakonec ubita k smrti hrubými holemi a odevzdala Bohu svého neporušeného ducha.

V Riéti sv. Proba biskup,a kterému při umírání pomáhali mučedníci Juvenal a Eleutérius.

V Rakousku ve Vídni svatého Klementa Marii Hofbauera, který byl knězem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele, vyznamenal se velkým úsilím o prosazování Boží slávy a spásy duší i o rozšiřování samotné Kongregace: proslul ctnostmi a zázraky a papež Pius X. ho zařadil do katalogu svatých.

V Monaku v Kapui sv. Speciósa, jehož duši (jak píše blahoslavený papež Řehoř) viděl jeden z jeho sourozenců odlétat do nebe.

V Paříži sv. Luissy de Marillac, vdovy Le Gras, spolu se sv. Vincencem z Pauly spoluzakladatelky Dcer lásky, velmi horlivé v pomoci chudým. Papež Pius XI. ji zařadil do slávy svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.