27. března

Sv. Jana Damascenského, kněze, vyznavače a učitele církve, jehož svátek si připomínáme 6. května.

V Driziparu v Panonii sv. Alexandra, vojáka, který za císaře Maximiana, poté, co svedl mnoho bojů za Krista a vykonal mnoho zázraků, byl sťat a získal tak palmu mučedníka.

V Illyriku svatého Filéta senátora, a Lydie jeho manželky Macedona Teoprépia, jejich synů, kteří stejně jako kapitán Anfilóchius a kancléř Krónida, za vyznání víry v Krista po překonání mnoha utrpení získali korunu mučednické slávy.

V Persii  svatých mučedníků Zanita, Lazara, Marota, Narseta a pěti dalších, kteří byli krutě zabiti za perského krále Sapora a získali palmu mučednictví.

V Salcburku svatého Ruperta, biskupa a vyznavače, který obdivuhodně šířil evangelium mezi národy v Bavorsku a Noriku.

V Egyptě svatého Jan Poustevníka, muže velké svatosti, který kromě jiných ctností byl také plný prorockého ducha a předpověděl císaři Theodosiovi vítězství nad tyrany Maximem a Evženem.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen