21. března

Na Monte Cassino, svatého Benedikta opata, který obnovil a nádherně rozšířil na Západě mnišskou téměř zaniklou kázeň. Jeho život, slavný ctnostmi a zázraky, sepsal blahoslavený papež Řehoř.

V Katanii na Sicílii výročí úmrtí svatého Birilla, který byl vysvěcen na biskupa blaženým Petrem, a který poté, co obrátil mnoho pohanů na víru, v extrémním stáří skonal v pokoji.

V Alexandrii vzpomínka na svaté mučedníky, kteří za císaře Konstance a prefekta Filagria, které usmrtili ariána a pohané,když na Velký pátek vtrhli do kostelů .

Ve stejný den svatých mučedníků Filémona a Donnina.

V Alexandrii blaženého Serapióna poustevník a biskupa v Tmui, muže velkých ctností, který byl poslán do vyhnanství zuřivými ariány odešel k Bohu jako vyznavač.

Na území Lyonu sv. Lupicina, opata jehož život byl ozdoben pověstí svatosti a zázraky.

V lokalitě Ranft, poblíž Sachselnu ve Švýcarsku sv. Mikuláše de Flue, otce rodiny, a poté poustevníka, proslulého tvrdým pokáním a pohrdáním světem, kterého Pius XII. jmenoval švýcarským otcem vlasti a připsal do slávy svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.