25. dubna

V Římě litanie a prosebný průvod z hlavní baziliky svatého Petra.

V Alexandrii svatého Marka Evangelisty. Tento učedník a tlumočník apoštola Petra, který se modlil v Římě se svými bratry, napsal evangelium, s nímž odešel do Egypta, a nejprve hlásal Krista v Alexandrii, kde založil církev. Potom byl pro Kristovou víru svázán provazy a vláčen mezi kameny, těžce sužován a uvržen do vězení. Zde ho nejprve potěšilo andělské vidění a nakonec se mu zjevil sám Pán a povolal ho k nebeským radostem v osmém roce vlády císaře Nerona.

V Alessandrii sv. Aniana biskupa, žáka blahoslaveného Marka a jeho nástupce v episkopátu, který proslul svými ctnostmi a v pokoji spočinul v Pánu.

V Antiochii sv. Štěpána biskupa a mučedníka, kterého heretici, odpůrci Chalkedonského koncilu, těžce sužovali a svrhli do řeky Oronte. Stalo se tak v době v době císaře Zena.

V Syrakusách na Sicílii svatých bratří s mučedníků Evódia, Hermógena a Kallista.

V Lobbes v Belgii památka svatého Ermina, biskupa a vyznavače.

V Antiochii svatých jáhnů Filóna a Agatopoda, o kterých se pochvalně zmiňuje ve svých dopisech sv. Ignác biskup a mučedník.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.