28. dubna

Svatého Pavla od Kříže, kněze a vyznavače, zakladatele kongregace Kříž a umučení našeho Pána Ježíše Krista známé jako pasionisté, který zesnul v Pánu 18. října.

V Ravenně svatého Vítale Marty, manžela sv. Valérie a otce sv. Gerváze a Protáze, který poté, co s patřičnou úctou pohřbil tělo blahoslaveného Ursicina, které si odnesl, byl zatčen konzulem Paulinem, mučen na skřipci, uvržen do hluboké jámy a zasypán hlínou a kameny odešel ke Kristu jako mučedník.

V Atině v Kampánii sv. Marka, který poté, co přijal biskupské svěceni od svatého Petra Apoštola, jako první kázal evangelium Aekvii, a v době pronásledování Domiciána a soudce Màssima získal korunu mučednictví.

V Pruse na Bithynii svatých mučedníků Patricia biskupa, Akácia, Menandra a Poliena.

Ve stejný den svatých mučedníků Afrodisia, Karalippa, Agapia a Eusébia.

V Panonii sv. Pollióna mučedníka za císaře Diokleciána.

V Miláně svaté Valérie mučednice, manželky svatého Vitala a matky svatých Gerváze a Protáze.

V Alexandrii umučení svaté Teodory, panny a mučednice. Odmítla obětovat modlám a byla odvezena na hanebné místo, odkud ji převlečenou do jiných šatů unesl s mimořádnou Boží pomocí bratr jménem Didymus. Poté byl zabit i s unesenou pannou. Bylo to za pronásledování Diokleciánova pod správou Eustrázia.

V Tarazóně ve Španělsku, svatého Prudéncia, biskupa a vyznavače.

V Corfinio, v Abruzách, sv. Panfila, biskupa ve Valvě, proslulého svou dobročinností vůči chudým a darem zázraků. Jeho tělo bylo uloženo v Sulmoně.

V Saint-Laurent-sur-Sèvres, v diecézi Lucjon, sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, vyznavače, zakladatele misionářů Tovaryšstva Mariina a Dcer moudrosti, který se vyznamenal apoštolským životem a kázáním o zasvěcení Panně Marii. Papež Pius dvanáctý ho zapsal do katalogu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.