29. dubna

Sv. Petra z řádu kazatelů, mučedníka, který 6. dubna podstoupil mučednickou smrt pro katolickou víru.

V Římě svaté Kateřiny ze Sieny, panny z třetího řádu svatého Dominika, proslulé svatým životem a zázraky, kterou papež Pius druhý připsal do počtu svatých panen. Její svátek se však slaví následující den.

Blízko Pafosu na Kypru sv. Psychika, žáka blahoslaveného apoštola Pavla, který ho ve svých dopisech nazval drahým bratrem a věrným služebníkem a svého milovaného Pána.

V Pise v Toskánsku svatého Torpéta mučedníka, který byl nejprve velkou postavou u Neronova dvora a jeden z těch, o nichž Apoštol Pavel napsal z Říma Filipanům: »Zdraví vás všichni svatí, hlavně ti, kteří jsou z domu Césarova«. Ale poté byl pro víru v Krista v z rozkazu Satéllika velmi tvrdě zbit od otroků a předhozen divoké zvěři, která má mu však neublížila. Nakonec byl sťat a tak dosáhl mučednictví.

V Konstantině v Numidii svatých mučedníků Agapia a Sekondina biskupů, kteří strádali v dlouhém vyhnanství ve výše zmíněném městě za pronásledování Valeriàna, kdy se hněv pohanů snažil všemi prostředky narušit víru spravedlivých, ale ze slavných kněží se tak stali slavnými mučedníky. V jejich společnosti trpěl voják Emilián a zasvěcené panny Tertulla a Antonia a další žena se dvěma svými dvojčaty.

Na ostrově Korfu sedmi zlodějů, které svatý Jason získal pro víru v Krista a dosáhli věčného života mučednickou smrtí.

V Neapoli v Kampánii sv. Severa biskupa, který mimo jiné podivuhodné skutky nakrátko vzkřísil mrtvého muže během pohřbu, aby svědčil o prolhanosti věřitele, který podvedl vdovu s několika dětmi.

V Bréscii sv. Paulina, biskupa a vyznavače.

V klášteře Kluny ve Francii sv. Huga opata.

V klášteře Molésme ve Francii svatého Roberto, prvního opata v Citeaux.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.