22. dubna

V Římě na Via Appia, památka svatého Sotera, papeže a mučedníka.

Taktéž v Římě svatého Kája, papeže korunovaného mučednictvím za císaře Diokleciána

Ve Smyrně svatých Apella a Lucia, kteří byli mezi prvními Kristovými učedníky.

V Persii mnoha svatých mučedníků, kteří byli v roce následujícím po Simeonově smrti právě v den, kdy byla oslavována každoroční vzpomínka na umučení Páně, v celé oblasti Persie za krále Saporem pro jméno Kristovo, zabiti mečem. V této bitvě o víru byli umučenï Azade eunuch, králův oblíbenec; Milles biskup, proslulý svatostí a darem zázraků; biskup Acepsim s Jakubem, svým knězem, dále kněží Aitala a Azadane, jáhen Abdièso a mnoho dalších kleriků; kromě biskupů Marea a Bikora, bylo umučeno také dalších dvacet biskupů a téměř dvě stě padesát kleriků s mnoha mnichy a posvátnými pannami. Mezi nimi byla také sestra biskupa Simeona, jménem Tarbula, spolu s jedním  z jejích  služebníků. přivázané ke sloupům rozřezali pilou .

Podobně v Pèrsii svatých kněží Parménia, Eliména a Krisótea a jáhnů Luky a Muzia. Jejich mučednictví je popsáno v knize Umučení svatých Abdona a Sennena.

V Alexandrii svatého Leonidse mučedníka, který trpěl za vlády císaře Severa.

V Lyonu ve Francii svatého Epipódia, který byl krutě mučen za pronásledování Antonína Vera a byl sťat spolu se svým druhem Alexandrem.

V Konstantinopoli svatého Agapita I. papeže, jehož svatost oslavuje papež Řehoř Veliký. Jeho tělo, později převezeno do Říma, bylo umístěno ve vatikánské bazilice.

V Sensu sv. Lva, biskup a vyznavače.

V Anastasiopoli v Galacii biskupa sv. Theodora, známého divotvůrce.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.