11. dubna

Svatého Lva I. papeže, známého jako Veliký, vyznavače a učitele Církve, jehož svátek se připomíná 10. listopadu.

V asijském Pergamu svatého Antipy, věrného svědka, o kterém se sv. Jan zmiňuje v Apokalypse. Tento Antipas pak za císaře Domitiana podstoupil mučednictví uzavřen v ohnivém bronzovém býku.

V Salóně v Dalmácii svatých mučedníků Donióna biskupa a osmi vojáků.

V Kortině v Kándii svatého biskupa Filipa, vynikajícího svatostí a naukou, který v době Marca Antonína Vera a Lucia Aurélia Kómoda řídil a bránil svěřenou církev před zuřivostí pohanů a nástrahami kacířů.

V Nikomédii Svatého Eustorgia kněze.

Ve Spole tu sv. Izáka, mnicha a vyznavače, jehož ctnosti připomíná papež sv. Řehoř.

V Gaze v Palestině sv. Barsanufia poustevníka z doby císaře Justiniána.

V Lucce, v Toskánsku, svaté Gemmy Galgani, panny, obdivuhodné svatostí života a mystickými extázemi umučení Páně, kterou papež Pius XII. zahrnul do počtu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.