30. září

V judském Betlémě uložení svatého Jeronýma kněze, vyznavače a učitele církve, který se vyznal ve všech vědách a stal se následovníkem příkladných mnichů, mečem své nauky porazil mnoho příšerných herezí; konečně, když se dožil vysokého věku, spočinull v pokoji a byl pohřben poblíž Pánových jeslí. Jeho tělo, později přenesené do Říma, bylo uloženo v bazilice Santa Maria Maggiore.

V Římě svatého Františka Borgiáše, kněze a vyznavače, který byl generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova a proslavil se přísností svého života, darem modlitby, tím, že opustil důstojnost světa a odmítl tituly v církvi. Jeho svátek se slaví 10. října.

V Lisieux ve Francii svaté Terezie od Dítěte Ježíše z řádu bosých karmelitánů; kterou, zcela jasně pro nevinnost a prostotu života papež Pius XI. byl zapsal do katalogu svatých panen; byla prohlášena za zvláštní patronku všech misií. Její svátek byl stanoven na 3. října.

V Římě, svatého Leoparda mučedníka, jednoho z příbuzných Juliana Odpadlíka: byl sťat a jeho tělo bylo poté převezeno do Cách.

V Soleure, ve Francii, svatých mučedníků Viktora a Orsa ze slavné legie Thébské, kteří byli za císaře Maximiána nejprve týrání krutým mučením, ale osvobozeni nebeské světlo, které nad nimi zazářilo, srazilo na zem jejich katy; pak byli hozeni do ohně, ale zůstali zcela bez porušení; nakonec byli zabiti mečem.

V Piacenza sv. Antonína mučedníka ze stejné legie.

Téhož dne svatého Řehoře biskupa v Arménii, který za Diokleciána hodně vytrpěl až nakonec v době císaře Konstantina Velikého spočinul v pokoji.

V Canterbury, v Anglii sv Honoria, biskupa a vyznavače.

V Římě svaté Sofie vdovy, matky svatých panen a mučednic Víry, Naděje a Lásky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů zpovědníků a svatých panen.