14. září

Povýšení svatého Kříže, který císař Heraclius po porážcel krále Kósroa, přinesl zpět z Persia do Jerusaléma.

V Římě na Via Appia blahoslaveného Kornélia, papeže a mučedníka, který za pronásledování Décia poté, co byl poslán do exilu, byl zbit olověnými důtkami a pak s jednadvaceti dalšími křesťany různého pohlaví sťat.

Ve stejný den byl popraven také voják Cereal a jeho manželka Sallustie, které ve víře vyučil sám Kornélius.

V Africe umučení svatého Cypriána, biskupa v Kartágau velmi proslulého pro svatostí a naukou, který byl za vlády Valeriàna a Galliéna po krutém vyhnanství umučen stětím, šest mil od Kartága, poblíž moře. Svátek těchto svatých Kornélia a Cypriàna se však slaví šestnáctého dne tohoto měsíce.

Nedaleko Komany v Pontu, sv. Jana, konstantinopolského biskupa, vyznavače a učitele církve, pro zlatou řeku výmluvnosti nazývaného Zlatoústý, který byl poslán do vyhnanství od svých nepřátel a poté povolán zpět dekretem papežem Innocence I. Během zpáteční cesty poté, co vytrpěl mnoho útrap od vojáků, kteří ho střežili, odevzdal svou duši Bohu. Jeho svátek se slaví 27. ledna v den, kdy jeho ostatky byl převezeny do Konstantinopole. Tohoto slavného kazatele Božího slova papež Pius X. prohlásil za nebeského patrona posvátných oratoří..

V Trevíru biskupa sv. Materny, který byl žákem blaženého Petra Apoštola a obrátil Tungréské, Kolonézské, Trevirské a další okolní národy na víru Kristovu.

V Římě svatého Krescencia dítěte, který byl synem svatého Euthymia; při pronásledování Diokleciána za soudce Turpilia na Via Salaria skonal zabit mečem.

V Africe umučení svatých Krescenciàna, Viktora, Rosula a Generala.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.