1. září

V provincii Narbóna svatého Jiljí, opata a vyznavače. Jeho jméno přijalo město, které později vzniklo v místě, kde postavil klášter a dokončil běh svého pozemského života.

V Sentinu, na pomezí Apulie, umučení svatých Donata a Felixe, synů svatých Bonifáce a Tekly. Za soudce Valerián v době císaře Maximiána byli po různých mukách sťati v tento den. Svátek dalších deseti bratrů, se připomíná v příslušné dny. Těla těchto dvanácti bratrů byla později přenesena do Beneventa a tam byla důstojně uložena.

V Palestině svatých Jozua a Gedeóna.

V Jeruzalémě blahoslavené prorokyně Anny, o jejíž svatosti hovoří evangelium.

V Kapui, na via Acquarla sv. Priska mučedníka, který byl jedním ze starověkých Kristových učedníků.

V Todi v Umbrii, svatého Terenciána, biskupa a mučedníka, který byl za císaře Hadriána na rozkaz prokonzula Leciána mučen skřipcem a štíry, nakonec mu vytrhli jazyk jazyka odsouzen k smrti získal korunu mučedníka.

V Heraklei v Trácii, svatého Ammona jáhna a čtyřiceti svatých panen, které vyučoval ve víře a za tyrana Licinia dospěli ke slávě mučednictví.

Ve Španělsku svatých mučedníků Vincenveo a Leta.

V Populónii v Toskánsku svatého Regola mučedníka, který přišel z Afriky pod Tótilou podstoupil mučednickou smrt.

V Kapui svatého Priska, biskupa, který byl jedním z těch kněží, kteří za pronásledování Vandalů pro katolickou víru různě mučeni byli umístěni na staré lodi, přibyli z Afriky k břehům Kampánie a rozptýlili se v těchto místech, a umístěni pod správu různých církví, obdivuhodně propagovali křesťanskou víru. Jeho společníky byli také Kastrense jehož den se slaví 11. února, Tammarus, Rózius, Heraklius, Sekondinus, Adjutor, Marek, August, Elpidius, Kanton a Vindónius.

V Sensu blahoslaveného Lupa, biskupa a vyznavače, o kterém se traduje, že jednoho dne, když slavil božskou oběť za přítomnosti duchovenstva, spadl z nebe do jeho svatého kalichu drahokam.

V Remeši ve Francii sv. Sixta, prvního biskupa tohoto města.

V Le Mans, ve Fràncii, St. Viktora biskupa.

Blízko Akvina sv. Konstance biskupa, proslulý darem proroctví a mnoha ctnostmi.

V Curychu sv. Verény panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.