12. září

Svátek svatého jména blahoslavené Marie, který nařídil slavit papež Inocenc XI. na památku význačné vítězství dosaženého u Vídně nad Turky za ochrany samotné Panny Marie.

V Bithynii svatého Autonoma, biskupa a mučedníka, který sem přibyl z Itálie, aby unikl pronásledování císaře Diokleciána a mnohé obrátil k víře; byl zabit rozzuřenými pohany u oltáře při slavení mše a stal se tak hostií Krista.

V Ikoniu v Likaónii, svatého Kuronota biskupa, který byl za správce Perénnia sťat, a tak získal palmu mučednictví.

V Alexandrii svatých mučedníků Geronida, Leoncia Serapióna, Selésia Valeriàna a Stratona, kteří byli za císaře Maximina utopeni moře za vyznávání Kristova jména.

V Meri ve Frýgii umučení svatých Macedonia, Teódola a Taciána, které za Juliana l’Apostaty a správce Almachia po mnoha mukách položili jásající na ohnivé železné rošty.

Blízko Pavie sv. Juvéncia biskupa, kterého si připomínáme 8. února. Ten byl vyslán blahoslaveným Ermagorem, žákem svatého Marka evangelisty, do tohoto města společně se svatým Siro, který je připomínán 9. prosince, a oba tam kázali Kristovo evangelium a zářili velkými ctnosti a zázraky. Jejich božská díla stále dokládají blízká města, a tam v biskupské důstojnosti spočinuli v míru.

V Lyonu, ve Francii uložení svatého Sacerdota biskupa.

Ve Veroně sv. biskupa Silvina.

V Anderlechtu, poblíž Bruselu v Brabantech, svatého Judy vyznavače.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.