10. září

V Tolentino v Piceno uložení sv. Mikuláše vyznavače z řádu poustevníků svatého Augustina.

V Africe svatých biskupů Nemesiáno, Felixe, Lucia a dále dalšího Felixe, Littéa, Pollana, Viktora, Giadéra, Dativa a dalších, kteří za Valeriána a Galliéna v krutém pronásledování za neustálé vyznávání Krista byli nejdříve mláceni klacky a pak s nasazenými pouty byli odsouizeni k práci v lomu a tam naplnilisvé slavné vyznání víry.

V Liegi, v Belgii svatého Theodarda, biskupa a mučedníka, který položil život za své ovce a po smrti zářil obdivuhodnými zázraky.

V Kalcedonii svatých mučedníků Sostena a Viktora, kteří za pronásledování Diokleciána a asijského prokonzula Priska po věznění a předhození divokým šelmám byli odsouzeni k upálení; pozdravili se navzájem svatým polibkem a ponořeni do modlitby odevzdali duši Bohu.

Stejně tak svatí mučedníci Apéllius, Luka a Klement.

V Bithynii dosáhly slávy svaté panny a sestry Menodora, Metrodora a Ninfodora, které za císaře Maximiána a správce Frontóna byly korunovány mučednickou smrtí za neohroženou stálost ve víře v Krista.

V Kompostelle sv. Petra biskupa, který zářil mnoha ctnostmi a zázraky.

Ve městě Albi ve Francii sv. Salvia, biskupa a vyznavače.

V Novaře sv. Agápia biskupa.

V Konstantinopoli svaté Pulcherie Augusty panny, proslulé svou zbožností.

V Neapoli, v Kampánii sv. Kandidy, již v mládí proslulé zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.