23. září

V Římě sv. Lina, papeže a mučedníka, který jako první po blahoslaveném Petru apoštolovi řídil římskou církev a korunován mučednickou smrtí byl pohřben ve Vatikánu se tímtéž apoštolem.

V Ikónii – Licaónii svaté Tekly, panny a mučednice, která obrácena na víru svatým apoštolem Pavlem, za císaře Nerona s vyznáním Krista přemohla ohneň a šelmy a poté pro poučení mnohých a po nesčetných zápasech odešla do Seléukie a tam spočinula v pokoji. Oslavují ji s velkou chválou svatí Otcové.

Ve Španělsku svatých Santipy a Polyxény, které byly učednicemi apoštolů.

V Africe svatých mučedníků Ondřeje, Jana, Petra a Antonína.

V Ankoně sv. Konstance misionáře církve, proslulého darem zázraků.

V Kampánii památka blahoslaveného Sósia, jáhna z Miséna, který u svatého biskupa Gennara, viděl, jak se mu při čtení evangelia v chrámě vystupuje plamen z hlavy, předpověděl budoucího mučedníka a po několika dnech byl tento Sosius, kterému bylo třicet let, spolu s biskupem sťat mečem a podstoupili tak mučednictví.

Stejně tak ve Scissy na územi Kostnice památka svatého Paterny, biskupa v Avranche a vyznavače, jehož svátek se slaví 16. dubna.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.