6. srpna

Na hoře Tábor Proměnění našeho Pána Ježíše Krista.

V Římě, na Via Appia, na hřbitově sv. Kallista blahoslaveného Sixta II. Papeže a mučedníka, který za pronásledování Valeriána byl usmrcen mečem a obdrželi korunu mučednictví.

Stejně tak v Římě svatých mučedníků Felicissima a Agapita, jáhnů Januára. Magna, Vincence a Štěpána podjáhnů téhož požehnaného Sixta; ti všichni spolu s papežem byli sťati a pohřbeni na hřbitově v Pretestatu. Jak píše svatý Cyprián, spolu s nimi, trpěl i blahoslavený Kvarto.

V Bologni svatého Dominika vyznavače, zakladatele Řádu kazatelů, muže zářivé svatosti a nauky, který vždy zachovával své panictví bez úhony a díky výjimečným milostem a zásluhám vzkřísil tři mrtvé. Svým kázáním potlačil hereze a mnohé přivedl ke zbožnému životu. Jeho svátek se na příkaz nejvyššího pontifika Pavla IV. slaví čtvrtého dne tohoto měsíce.

V klášteře Svatého Petra řádu San Benedétto v Kardéně,, poblíž Burgosu ve Španělsku umučení dvou set mnichů spolu s opatem Štěpánem zabitých od Saracénů pro víru v Ježíše Krista. Jsou a pochováni v tamním ambitu.

V Akale ve Španělsku bratří svatých mučedníků Justa a Pastora, kteří se ještě jako děti učili ve škole psát, odhodili své tabulky a spěchali vstříc mučednictí. Nechali se odvést správcem Dacianemkterý je dal sbít klacky. Oba se neustále se navzájem povzbuzovali k vytrvalosti. Byli odvezeni za město a tam od kata. usmrceni

V Římě svatého Ormisda, papeže a vyznavače

V Amidě v Mezopotámii, svatého Jakuba poustevníka, proslaveného zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.