27. srpna

Svatého Josefa Kalasanského, kněze a vyzvače, zakladatele řádu řádných kleriků Matky Boží zbožných škol pro chudé, který usnul v Pánu 25. tohoto měsíce.

V Potenze,v Lukanii umučení svatých Arónzia, Onoráta, Fortunáta a Sabiniána, , synů světců sv. Bonifáce a Tekly, kteří byli zabiti na příkaz soudce Valeriána za císaře Maximána. Svátek jich a dalších osmi bratrů se slaví 1. září.

V Bergamu sv. Narna, kterého blahoslavený Barnaba pokřtil a později vysvětil na prvního biskupa tohoto města.

V Kapui, svatého Rufa, biskupa a mučedníka, který byl z patricijské rodiny, pokřtěné svatým Apolinářem, žákem svatého Petra.

Tamtéž svatých mučedníků Rufa a Karpofora, kteří byli umučeniza Diokleciána a Maximiána.

V Tomi v Pontu, svatých mučedníků tribuna Marcellia, jeho manželky Mannéy a dětí Jana, Serapióna a Petra.

Blízko Lentini na Sicílii svaté Eutalie panny, kterou zabil mečem její bratr Sermilian, protože byla křesťanka, a tak odešla k nebeskému Snoubenci.

Téhož dne umučení mladičké svaté Antúsy, kterou pro její víru v Krista vhodili do studny, a tak přijala mučednickou smrt.

Ve francouzském Arles svatého Cesaria biskupa muže obdivuhodné svatosti a zbožnosti.

V Autunu sv. Siagria biskupa a vyznavače. ,

V Pavii sv. Jana biskupa.

V Léridě, ve španělské Tarragonése, biskupa sv. Licéria.

V Thebaidě svatého. Pemena poustevníka.

Nedaleko San Severino v Picénu sv. Markéty vdovy.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.