11. srpna

V Římě svatého Tiburcia mučedníka který pod soudcem Fabianem za Diokleciánova pronásledování, procházel bosýma nohama přes hořící uhlí a vyznával Krista s největší stálostí, byl zaveden až tři míle mimo Řím a tam zabit mečem.

Stejně tak v Římě, svaté Zuzany, panny ze šlechtického rodu a neteře blahoslaveného papeže

Kaia, která v době Diokleciánově sťata mečem si zasloužila věnec mučednice.

V Assisi, v Umbrii, svaté Kláry panny, první ratolesti z rodu chudých žen z řádu menších bratří, kterou, proslavenou životem a zázraky zapsal papež Alexandr IV. do počtu svatých panen. Její svátek se slaví následující den.

V Komaně, v Pontu, sv. Alexandra biskupa, zvaného Karbonaro, který byl nejprve výmluvným filozofem a získal vznešenou vědu o křesťanské pokoře, byl sv. Řehořem Divotvůrcem povýšen na stolec této církve, kde nejen proslul svým kázáním, ale také mučednickou smrtí v plamenech ohně.

Téhož dne umučení svatého Rufina, biskupa v de ‚Marsi a jeho společníků za císaře Maxima.

Ve francouzském Evreuxu biskupa svatého Taurina, kterého blahoslavený papež Clement posvětil na biskupa tohoto města. Zde šířil křesťanskou víru kázáním evangelia a po mnoha námahách , které podstoupil, a slávných zázracích zesnul v Pánu.

V Kambrai, ve Francii, St. Gaugerika, biskupa a vyznavače.

V provincii Valérla sv Equicia opata, jehož svatost je doložena svědectvím blahoslaveného papeže Řehoře.

V Todi v Umbrii sv. Degny panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.