23. srpna

Předvečer  svatého apoštola  Bartoloměje.

Sv. Filipa Benísia vyznavače, propagátora Řádu služebnic Panny Marie, který předchozího dne odešel k Pánu.

Blízko Ostie svatých mučedníků Kviriaka biskupa, Maxima kněze, Archelaa jáhna a druhů, kteří trpěli za prefekta Ulpiàna, v době Alexandrově.

V Antiochii svatých mučedníků Restituta, Donáta, Valeriàna a Fruktuósa s dvanácti dalšími, kteří byli korunováni jako mučedníci.

V Egei v Kilikii, svatých mučedníků bratří Klaudia, Asteria a Neóna, kteří, za císaře Diokleciána a správce Lysiase obviněni svou nevlastní matkou jako křesťané, po hořkých mukách byli přibiti na kříž, nad němž zvítězili s spolu s Kristem. Po nich trpěla i sv. Donvina a Teonilla.

V Remeši ve Francii svatých Timotea a Apolináře, kteří si mučednickou smrtí zasloužili nebeské království.

V Lyonu ve Francii svatých mučedníků Minerva a Eleazara s jeho osmi dětmi.

Stejně tak svatého mučedníka Luppa, který vysvobozen z otrockého stavu byl hoden také koruny mučednictví.

V Jerusalémě sv. Zachea, který byl čtvrtým biskupem jeruzalémské církve po blahoslaveném apoštolovi Jakubovi.

V Alexandrii svatého Teóna, biskupa a vyznavače.

V Urice v Africe blahoslaveného Viktora biskupa.

V Autunu, biskupa sv. Flaviàna.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen