7. srpna

V Neapoli v Kampánii sv. Kajetána Thiéne vyznavače zakladatele řádu kleriků, který díky své jedinečné důvěře v Boha předal svým následovníkům starobylou formu apoštolského života a proslul zázraky; papež Klement X. jej zapsal mezi svaté.

V Arézzu v Toskánsku sv. Donáta, biskupa a mučedníka, který kromě jiných zázračných děl (jak píše blahoslavený Řehoř papež) modlitbou obnovil posvátný kalich, rozbitý pohany. Při pronásledování odpadlíka Juliana ho zajal Quadraziàno Augustale a poté, co odmítl obětovat modlám, byl zabit mečem, a tak podstoupil mučednickou smrt. Spolu s ním trpěl i blahoslavený Hanno Monaco, jehož památka se slaví 16. července, v den, kdy bylo jeho posvátné tělo přeneseno do Ostie.

V Římě svatých mučedníků Petra a Juliána a osmnácti druhů.

V Miláně sv. Fausta, vojáka, který za Aurélia Cómmoda po mnoha bojích získal palmu mučednictví.

V Komo svatých mučedníků Karpofoao, Esanta, Kasia, Severina, Sekónda a Licinia; kteří po vyznání Krista byli sťati.

V Nisibi v Mezopotámii svatého Domézia, perského mnicha, který bylza Juliána Apostaty ukamenován společně se dvěma učedníky.

V Rouenu svatého Vittricia biskupa, který sloužil jako voják pod samotným Julianem, kvůli Kristovi zahodil vojenský opasek, byl dlouho mučen a tribunem odsouzen k smrti; ale popravčí který byl poslán, aby ho zabil, zasažen slepotou, uvolnil jeho řetězy a propustil ho. Poté, co se stal biskupem, kázáním božského slova obrátil divoký lid Morinů a Nerviů na víru Kristovu a nakonec  spočinul v pokoji jako vyznavač.

V Chalons ve Francii  sv. Donaciána biskupa.

V Messině na Sicílii  svatého Alberta vyznavače   karmelitána proslaveného zázraky.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.