9. října

V Římě sv. Jana Leonardi vyznavače, zakladatele Kongregace řádných kleriků Matky Boží, proslulého dílem a zázraky. Díky jeho práci byla založena Kongregace pro šíření víry.

V Paříži svatých mučedníků Dionysia Areopagity, biskupa, Rustico kněze a Eleutera jáhna. Z nich Dionysius, pokřtěný apoštolem Pavlem, vysvěcen na prvního athénského biskupa přišel do Říma, kde byl blahoslaveným papežem Klementem poslán do Gallie, aby tam kázal evangelium, a přišel kde po několik let věrně vykonával práci, která mu byla svěřena, konečně za prefekta Fescennina, po velmi krutém mučení byl spolu s druhy zabit mečem a tak podstoupil mučednickou smrt .

Téhož dne památka na svatého Abrahama, patriarchy a otce všech věřících.

Blízko Kassina sv. Adeodata opata, který, uvržen do vězení tyranem Sikardem, tam, zahynul hladem a strádáním.

Blízko Jiulia, na území Parmy, na Via Clàudia, sv Donnina mučedníka, který za císaře Maximiana, si přál uniknout zuřivosti pronásledování, ale zajat pronásledovali a proboden mečem slavně zemřel .

V Hainautu St. Gisléna, biskupa a vyznavače, který se poté, co se zřekl biskupství, vedl mnišský život v jím vybudovaném klášteře a zářil na mnoha ctnostmi.

Ve Valènze ve Španělské Tarragonése, svatého Ludvíka Bertranda, z řádu kazatelů, vyznavače, který proslul svým apoštolským duchem a nevinností života a mnoha zázraky potvrdil evangelium, které kázal Američanům.

V Jerusalémě sv. Andronika a Atanàsie, jeho manželky.

V Antiochii svaté Publie abatyše, která, zatím co Julian Apostata procházel kolem , zpívala se svými pannami o Davidovi: „Modly pohanů jsou zlato a stříbro. Podobní jsou jim ti, kteří je tvoří; na příkaz císaře byla zbita a přísně potrestána..

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.