25. října

V Římě svatých mučedníků Chrizantuse a Darie, jeho ženy, kteří poté, co vytrpěli mnohá muka pro Krista pod prefektem Celerinem, byli císařem Numeriem vhozeni do pískovny na Via Salaria, kde byli zaživa pohřbeni hlínou a kamením.

Na stejném místě svatého Marcellinaa, papež a mučedník, který byl za Maximiána spolu s Klaudiem, Cyrinem a Antonínem byli sťati pro Kristovu víru. Pronásledování bylo v té době tak kruté, že během jediného měsíce bylo mučednickou smrtí korunováno sedmnáct tisíc křesťanů. Svátek samotného svatého Marcelína se však slaví spolu se svátkem svatého Kléta papeže a mučedníka 26. dubna.

V Périgueux ve Francii svatého Frontona, který byl vysvěcen na biskupa blahoslaveným apoštolem Petrem, spolu s knězem Jiřím obrátil velké množství lidí ke Kristu a zřejmě díky zázrakům odpočinul v pokoji.

V Římě šestačtyřiceti svatých vojáků, které papež svatý Dionýsius společně pokřtil a kteří byli na příkaz císaře Klaudia ihned sťati a pohřbeni na Via Salaria, kde odpočívá i sto dvacet a jeden dalších mučedníků, mezi nimiž byli čtyři Kristovi vojáci, a to Theodosius, Lucius, Marek a Petr.

V Porto Torres na Sardinii byli v době Diokleciána za prezidenta Barbara, vyhnáni na ostrov svatí mučedníci kněz Proto a jáhen Jennaro, kteří tam byli zabiti.

V Konstantinopoli umučení svatých mučedníků podjáhna Marciána a Kantora, kteří byli zabiti heretiky za císaře Konstantina.

V Soissons ve Francii byli umučeni svatí Krispinus a Krispinianus, římští šlechtici, kteří byli za Diokleciánova pronásledování pod vedením hejtmana Riziovára po krutých mukách zabiti mečem a získali tak korunu mučednictví. Jejich těla pak byla převezena do Říma a čestně pohřbena v kostele svatého Vavřince v Panisperně.

Ve Florencii umučení blahoslaveného vojáka Miniata, který za vládce Décia velkoryse bojoval za Kristovu víru a byl korunován vznešenou mučednickou smrtí.

V Bréscii svatého biskupa Gaudencia, proslulého svým učením a svatostí.

V Javols, ve Francii, svatého biskupa Hilária.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.