25.května

V Salérnu uložení blahoslaveného Řehoře VII. papeže a vyznavače, který velmi důrazně prosazoval a hájil svobodu církve.

V Římě, na Via Nomentàna umučení blahoslaveného Urbana I. papeže a mučedníka, pro jehož nabádání a nauku mnozí (včetně Tiburcia a Valeriána) přijali víru Kristovu a mučednickou smrt. Také on v pronásledování Alexandra Severa, poté, co hodně vytrpěl pro Boží církev, položil pro Krista svou hlavu.

V anglickém Jarrow uložení sv. Bédy ctihodného, kněze, vyznavače a učitele církve, proslulého svatostí a naukou. Jeho svátek se slaví dvacátého sedmého dne tohoto měsíce.

Ve Florencii skonání svaté svaté Maria Magdalény de Pazzi karmelitánky a panny proslulé svatostí života. Její svátek se slaví dvacátého devátého tohoto měsíce.

Stejně tak v Doróstoru, v dolní Misii, svatých mučedníků Pasikrata, Valenzióna a dvou dalších, společeně umučených.

V Miláně sv. Dionýsia biskupa, který byl pro katolickou víru vyhnán do Kapadocie ariánským císařem Konstantiem, tam, s titulem podobným mučedníků, odevzdal svého ducha Bohu. Jeho posvátné tělo poslal biskup Aurélius do Milána požehnému biskupu Ambroži; při této zbožné akci spolupracoval údajně také sv. Bazil Veliký.

Ve Floréncii svatého Zenóbia, biskupa tohoto města, proslulého svatostí života a slávou zázraků.

Ve Velké Británii sv. Aldélma, biskupa ze Sherbornu.

Na území Troyes svatého Lva vyznavače.

V Paříži sv. Magdalény Sofie Barat, zakladatelky Institutu sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která usilovně pracovala na křesťanském vzdělávání dívek a byla zařazena do katalogu svatých panen papežem Piem XI.

Ve Veroli v Laziu uložení těla svaté Marie od Jakuba, které proslavilo mnoho zázraků.

Podobně v Assisi, v Umbrii, přnesení svatého Františka vyznavače, v době papeže Řehoře IX..

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.