2. května

V Alexandrii svatého Atanáše, biskupa stejného města, vyznavače a učitele církve, proslulého svatostí a naukou. Zdálo se, že se proti němu spikl téměř celý svět. Od doby Konstantina až do Valenty však udatně bránil katolickou víru proti císařům, vladařům a nesčetným ariánským biskupům, od nichž vytrpěl mnoho strádání, a byl nucen bloudit po světě, aniž by měl bezpečné místo, kam se uchýlirt. Nakonec, když se vrátil ke svého církvevní obci, po mnoha bojích a mnoha zkouškách trpělivosti ve čtyřicátém šestém roce svého kněžství odevzdal Pánu svůj život v době císařů Valentiniána a Valenty.

Stejně tak ve Florencii zrození pro nebe svatého Antonína z Řádu kazatelů, biskupa a vyznavače, proslulého naukou a svatostí. Jeho svátek se však slaví 10. tohoto měsíce.

V Římě svatých mučedníků Saturnina, Neopola, Germana a Celestina, kteří poté, co vytrpěli mnoho trýznění, nakonec byli uvrženi do vězení, kde odpočinuli v Pánu.

Téhož dne sv. Vindemiála, biskupa a mučedníka, který společně se svatými biskupy Evženem a Longinem bojoval proti ariánům naukou a zázraky, přičemž za Hunerika, krále vandalů, vytrpěl mnohá muka a nakonec byl sťat.

Ve španělské Seville svatého Felixe jáhna a mučedníka..

V Attálii, v Pamfýlii, svatých mučedníků Esupéria, jeho manželky Zoe, a jejich synů Cyriaka a Teódola, kteří byli za císaře Hadriána otroky pohanského mistra, a z jeho příkazu za věrné setrvání v křesťanské víra, nejprve byli biti a krutě mučeni,a poté vhozeni do hořící pece, a tak odevzdali svou duši Bohu.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.