24. května

V Antióchii, svatého Manahena, vychovaného spolu s Herodem tetrarchou, lékaře a proroka Nového zákona, který zesnul ve stejném městě.

Taktéž požehnané Johanny, manželky Chusy, správce Herodova, o níž se zmiňuje evangelista Lukáš.

V Porto Románo, s. Vincence mučedníka.

V Nantes v Bretani požehnaných bratří mučedníků Donaciána a Rogaciána, kteří byli za císaře Diokleciána uvězněni za vytrvalost víry, degradováni, mučeni a nakonec probodeni vojenským kopím.

V Istrii svatých mučedníků Zoella, Servilia , Felixe, Silvána a Diokla.

Ve stejný den svatých mučedníků Melécia, kapitána, a dvou set padesáti dvou vojáků, jeho druhů, kteří podstoupili mučednictví různého druhu.

Stejně tak svatých mučednic Zuzany, Marciány a Palladie, manželek výše uvedených vojáků, zmasakrovaných spolu se svými dětmi.

V Miláně sv. Robustiána mučedníka.

V Bréscii sv. Afry mučednice, která trpěla za císaře Hadriána.

V klášteře Lerins ve Fráncii, sv. Vincence kněze, proslulého naukou a svatostí.

V Maroku v Africe blahoslaveného Jana di Brado, kněze řádu minoritů a mučedníka, který jako kazatel evangelia poté, co snášel pro Krista pouta, vězení, bičování a mnoho dalších muk, nakonec byl usmrcen ohněm.

V Bologni, uložení svatého Dominika vyznavače, v době papeže Řehoře IX.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.