7. července

V Římě svatých mučedníků Klaudia, kancléře, Nikostrato, prvního z notářů, manžela blahoslavené mučednice Zoy, Kastoria, Viktorina a Sinforiána, kteří byli sv. Šebastiánem přivedeni k víře v Krista a pokřtěni blahoslaveným knězem Polykarpem. Zatímco se zabývali hledáním těl svatých mučedníků, soudce Fabian je nechal zatknout a pokoušel se po dobu deseti dnů vyhrožováním a lichotkami, aniž by je dokázal odradit od jejich úkolu; třikrát je mučil a poté utopil v moři.

V Durazu v Makedonii svatých mučedníků Pelegrina, Luciána, Pompea, Hesychia, Papia, Saturnina a Germána, kteří se jako Italové za pronásledování Trajana, uchýlili do tohoto města a spatřili tam biskupa Astia přibitého na kříž pro víru Krista; otevřeně vyznali, že i oni jdou křesťané a na příkaz správce byli zajati a utopeni v moři.

V Brescii, sv. Apollonia, biskupa a vyznavače.

V Eichstädtu v Německu svatého Villibalda, prvního biskup tohoto města, syay svatého Richarda, anglického krále a bratra svaté Valburgy panny: tvrdě pracoval pro evangelium a spolu se svatým Bonifácem, obrátil mnoho lidí ke Krista.

V Auvergne ve Francii sv. Illidia, biskupa.

V Urgelu v estragonském Španělsku sv Odóna biskupa.

V Anglii sv. Eddy, biskupa západních Sasů.

V Alexandrii, svatého Panténa, apoštolského muže zdobeného veškerou moudrostí, který měl tolik horlivosti a lásky k Božímu slovu, že pod vlivem zápalu a oddanosti šel kázat Kristovo evangelium také lidem ukrytým v nejvzdálenějších zákoutích Východu a nakonec, když se vrátil do Alessandrie, pod Antonínem Karakalou odpočinul v pokoji.

V Erige na území Meldes svaté Edilburgy, abatyše a panny, dcery anglického krále.

V Perugii blahoslaveného papeže Benedikat XI.. z Trevisa z Řádu kazatelů, vyznavače, který v krátké době svého pontifikátu úžasně upevnil mír v církvi, znovu nastolil kázen a vzrůst náboženství.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.