9. července

V Římě v Aquae Salviae svatých mučedníků Zena a deseti tisíc dvou set tří dalších.

V Gortině v Kándii l sv. Cyrila biskupa, který byl při pronásledování Décia pod správou Luccia uvržen do plamenů, a poté, co oheň spálil pouze pouta a on zůstal nezraněný, byl soudcem z úžasu nad tak velkým zázrakem osvobozen, ale za to, že poté naléhavě a horlivě kázal Krista, byl znovu zajat a sťat.

V Brille v Holandsku umučení devatenácti mučedníků, zvaných Gorgomiesi, mezi nimiž bylo devět kněží a dva laici menší bratři, čtyři světští kněží, dva premonstráti, jeden kanovník sv. Augustina a jeden dominikán. Všichni tito týráni kalvínskými kacíři za to, že hájili autoritu římské církve a skutečnou přítomnost Krista v eucharistii, byli nakonec oběšeni na trámu. Papež Pius IX. je zapsal mezi svaté mučedníky.

Ve městě Tora, poblíž jezera Velino umučení svatých Anatolie a Audaxe za vlády císaře Décia. Z nich byla Anatolie, Kristu zasvěcená panna, pečovala v celé provincii Piceno o velmi mnoho lidí, které trápily různé nemoci a získala jepro Krista. Byla na příkaz soudce Faustiniana trápena různými druhy trestů. Ke Kristu přivedla také Audaxe, když zůstala osvobozena od hada, který na ni byl hozen; když se pak modlila s roztaženýma rukama, byla probodena mečem; Také odvážný Audax byl zajat a sťat.

V Alexandrii svatých mučedníků Patermutia, Kopréta a Alexandra, zabitých za Juliana l’Apòstaty.

V Martule v Umbrii sv. Bricia biskupa, který za soudce Marciana mnoho vytrpěl pro vyznání Pána a nakonec, po obrácení velkého množství lidí ke Kristu spočinul v pokoji jako vyznavač.

Ve Città Castello v Umbrii svaté Veroniky Giuliani, panny, rodem z Mercatéllla na území diecéze Urbania, řeholnice z druhého řádu sv. Františka a abatyše kláštera v Castello: proslulé intenzivní touhou po utrpení a po mnoha jiných ctnostech a nebeské milosti. Papež Řehoř XVI. ji zapsal do počtu svatých panen.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.