13. července

V Římě sv. Anakléta, papeže a mučedníka, který zatímco sv. Klement vládl v Boží církvi, ozdobil ji slavným mučednictvím.

V Bambergu svatého Jindřicha I. římského císaře a vyznavače, který s manželkou sv. Kunhutou zachovávali trvalé panenství, a přiměl svatého Štěpána, uherského krále, s téměř celým jeho královstvím, aby přijali víru Kristovu. Jeho svátek se slaví 15. tohoto měsíce.

V Palestině svatí Joela a Ezdráše proroků.

V Makedonii blahoslaveného Silase, jednoho z prvních bratrů v Kristu, který byl spolu s Pavlem a Barnabášem předurčen apoštoly pro církev z pohanů a plní milostí Boží, naplnili svou službu kázáním a s nadšením oslavovali Krista, v jehož utrpení nakonec spočinuli.

Podobně svatý mučedník Serapion, který za císaře Severa a správce Akvily dosáhl koruny mučednictví v plamenech ohně.

Na ostrově Chios svaté Miropy mučednice, která byla za císaře Décia a správce Numeriána probodena kůly a tak odešla k Pánu.

V Africe svatých vyznavačů Evžena, biskupa v Kartágu, slavného pro svou víru a ctnosti, a všeho kléru tohoto místa, kteří byli v počtu asi pěti set i více za pronásledování vandalů za krále Hungerikem mučeni bitím a hladem (a mezi nimi bylo mnoho mladých lektorů), šťastní v Pánu, byli zahnáni do krutého vyhnanství. Byli mezi nimi také velmi ušlechtilí arcijáhen Salutare a Muritta, podle úřadu ministři, kteří se díky své vytrvalosti stali třikrát vyznavači a velmi se proslavili v Kristu.

V Bretani, sv Turiáva, biskupa a vyznavače, muže obdivuhodné prostoty a nevinnosti.

A jinde mnoho další mučedníků a vyznavačů a svatých panen