11. června

V Salamis na Kypru sv. Barnabáše apoštola z kyperského národa, který byl spolu se sv. Pavlem vysvěcen na apoštola pohanů a který cestoval s ním po mnoha oblastech a vykonával svěřený úřad hlásání evangelia; poté, co odešel na Kypr, posvětil tam svůj apoštolát slavným mučednictvím. Jeho tělo bylo, v době císaře Zena, nalezeno díky zjevení samotného Barnabáše spolu s kopií Matoušova evangelia přepsaného rukou sv. apoštola.

Podobně ve Španělsku v Salamance sv. Jana z Fakunda z řádu poustevníků sv. Augustina, vyznavače, proslulého svou horlivostí víry, svatostí života a zázraky. Jeho svátek se slaví následující den.

V Aquiléi umučení svatých bratří Felixe a Fortunata, kteří byli za pronásledování Diokleciána a Maximiana mučeni na skřipci, na bocích páleni pochodněmi, které z Boží moci okamžitě zhasly, polévání vroucím olejem v a nakonec, když vytrvali ve vyznání Krista, sťětí dokončilo průběh jejich slavné bitvy.

V Brémách svatého Rembéra, biskupa v Hamburku a Brémách.

V Trevisu sv. Parisia, občan z Bologny, vyznavače a mnicha řádu kamadulského.

V Římě přemístění ostatků sv. Řehoře Naziánského, biskupa, vyznavače a učitele církve, jehož posvátné tělo přepravené z Konstantinopole do Říma bylo po dlouhou dobu přechováváno v kostele Svaté Matky Boží na Martově poli; papež Řehoř XIII. ho velkou úctou přemístil do kaple, kterou dal velkolepě vyzdobit v bazilice Sv.  Petra, a následujícího dne jej zde důstojně umístil pod oltář.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.