20. června

Na ostrově Ponza sv. Silvéria papeže a mučedníka, který, aniž by chtěl znovu nastolit Antima, kacířské biskupa, sesazeného jeho předchůdcem Agapitem, byl poslán do vyhnanství od vojevůdce Belisara na popud bezbožné Theodory Augusty a zemřel vyčerpaný mnoha útrapami pro katolickou víru.

V Římě uložení sv. Nováta, který byl synem požehnaného senátora Pudénta a bratr sv. kněze Timotea a svatých panen Kristy, Pudenziány a Praxedy, které byly ve víře vyučeny od apoštolů. Jejich dům, proměněný v kostel, nese titul Pastýř.

V Tomi v Pontu svatých mučedníků Pavla a Kyriaka.

V Petře v Palestině, svatého Makaria biskupa, který by vemi trýzněm od ariánů a vyhnán do Afriky, dne skonal v Pánu jako vyznavač.

Ve španělské Seville svaté Florentiny panna, sestry svatých Leandra a Isidora biskupů.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.