11. listopadu

V Tours ve Francii blahoslaveného Martina, biskupa a vyznavače, jehož život byl slavný velkými zázraky: zasloužil o vzkříšení tří mrtvých.

V Cotiéo ve Frýgii památné umučení svatého Menny, egyptského vojáka, který za Diokleciánova pronásledování se zřekl vojenské služby a vstoupil do služeb u nebeského Krále, s nímž hovořil tajném rozhovoru o samotě. Když se veřejně prohlásil za křesťana, byl nejprve týrán krutými mukami; nakonec, když klečel v modlitbě a vzdával díky Pánu Ježíši Kristu, byl ubit mečem; po smrti se zaskvěl mnoha zázraky.

V Ravenně za Diokleciánova pronásledování svatých mučedníků Valentinuä Feliciana a Victorina.

V Mezopotámii svatého mučedníka Atanodora, který byl za vlády Diokleciána a správce Eléa mučen ohněm a trýzněn jinými mukami a nakonec odsouzen k smrti; když však kat odstoupil a nikdo jiný se ho neodvážil zranit mečem, modlil se a spočinul v Pánu.

V Lyonu ve Francii, svatého biskupa Verana, jehož život byl proslulý vírou a zásluhami mnoha ctností.

V Konstantinopoli svatého Teodora opata studitského, který tvrdě bojoval za katolickou víru proti ikonoklastům a proslavil se v celé katolické církvi.

V klášteře Grottaferrata na území Frascati svatého Bartoloměje opata, společníka blahoslaveného Nila, jehož život napsal.

V Abruzzách blahoslavené Mennay Solitaire, o jejíchž ctnostech a zázracích vypráví svatý papež Řehoř

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.