28. listopadu

Nedaleko Korintu svatého Sostena, jednoho z žáků blahoslaveného apoštola Pavla, o němž se sám apoštol zmiňuje v listu Korinťanům. Tentýž Sóstene byl správce synagogy, který se obrátil k víře v Krist a v přítomnosti prokonzula Galliona byl zuřivě bit, a tak posvětil vynikajícím začátkem první plody své víry.

V Římě svatého Rufa, kterého Dioklecián s celou rodinou prohlásil za Kristova mučedníka.

V Africe svatých mučedníků Papiniána a Mansueta biskupů, kteří byli v době pronásledování Vandalů za vlády árijského krále Genserika při obraně katolické víry páleni po celém těle hořícími železnými pláty a dokonali slavné mučednictví. V té době dokončilo svůj život také devět dalších svatých biskupů, jmenovitě Valerán, Urban, Krescent Eustach, Kreskon, Krescencián, Felix, Ortolán a Florencián, odsouzení do vyhnanství.

V Konstantinopoli svatých mučedníků Štěpána Mladšího, Basila, Petra, Ondřeje a 339 spolubratří, kteří byli za Konstantina Kopronima umučeni různými mukami kvůli uctívání svatých obrazů a prolitím krve potvrdili katolickou pravdu.

V Neapoli v Kampánii uložení svatého Jakuba z Marky, kněze řádu menších bratří a vyznavače proslulého přísným životem, apoštolským kázáním a mnoha legacemi, které učinil ve prospěch křesťanstva. Papež Benedikt X. ho zapsal do seznamu svatých.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.