10. listopadu

V Neapoli v Kampánii svatého Ondřeje z Avellína, řádového klerika a vyznavače, vynikajícího svou svatostí a horlivostí při zajišťování zdraví svých bližních, prosluléhp svými zázraky, který byl zapsán do seznamu svatých papežem Klementem XI.

Ve stejný den také svatých mučedníků Trifona, Respicia a panny Nymfy.

V Římě svatého Lva I. papeže, vyznavače a učitele církve, který byl vynikající v ctnostech a získal titul Veliký. V jeho době se konal svatý Chalcedonský koncil, na němž prostřednictvím svých legátů odsoudil Euticheho a poté svou autoritou potvrdil dekrety tohoto koncilu. Rovněž jako dobrý pastýř, nejchvályhodnější pro svatou Boží církev a celé Pánovo stádo, založil a napsal mnoho skvělých děl a spočinul v pokoji. Jeho svátek se slaví jedenáctého dubna.

V Ikoniu v Lykaonii žili svaté Trifena a Trifósa, které díky kázání blahoslaveného Pavla a příkladu Tekly dosáhli velkého prospěchu v křesťanské kázni.

V Antiochii svatých Demetria biskupa, Aniana jáhna, Eustonia a dvacet dalších mučedníků.

Na území Agde, ve Francii svatých mučedníků Tiberia, Modesta a Florenze, kteří byli v době Diokleciána týráni různými mukami a umučeni.

V Ravenně svatého biskupa Proba, proslulého svými zázraky.

V Orleansu ve Francii, svatého Monitora, biskupa a vyznavače.

V Anglii svatého biskupa Justa, který byl spolu s Augustinem, Mellitem a dalšími poslán blahoslaveným papežem Řehořem na tento ostrov hlásat evangelium a tam, proslulý svou svatostí, spočinul v Pánu.

Na hradě Melun ve Francii, svatého Lva vyznavače.

Na ostrově Paro svaté Teotisty, panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.