4. listopadu

Svatého Karla Boromejského kardinála,  milánského biskupa a vyznavače, který zesnul v Pánu předchozího dne.

V Bologni svatých mučedníků Vitala a Agrikoly, z nichž první byl nejdříve služebníkem druhého, pak jeho druhem v mučednictví. Pronásledovatelé použili proti Vitalovi nejrůznější druhy muk, takže na jeho těle nezůstalo žádné místo bez ran, což trpělivě snášel a v modlitbě odevzdával svého ducha Bohu; Agricola pak byl mnoha mukách hřeby přibit na kříž a tak usmrcen. Sv. Ambrož vypráví, že když byl přítomen jejich ukládání, sebral mučednické hřeby, slavnou krev a dřevo kříže a uložil je pod posvátné oltáře.

V klášteře Cerfroid na území Meaux svatého Felixe z Valois, kněze a vyznavače, zakladatele řádu Nejsvětější Trojice pro vykoupení otroků. Jeho svátek se podle nařízení papeže Inocence XI. Jedenáctého slaví dvacátého dne tohoto měsíce.

Ve stejný den mají svůj svátek svatí Filolog a Patrobas, žáci svatého apoštola Pavla.

V Autunu svatého Prókola, biskupa a mučedníka.

V Míře v Lýkii svatých mučedníků Nikandra biskupa a Ermy kněze umučených pod vedením správce Libania.

Ve Vexinu, ve Francii, svatého Chiara, kněze a mučedníka.

V Efezu, svatého Porfyria, mučedníka za císaře Aureliána.

Poblíž Rodezu ve Fracii blahoslaveného biskupa Amancia, proslulého svatostí a zázraky.

V Římě svatého Piéria, alexandrijského kněze, velmi erudovaného v božských Písmech, nejčistšího v životě, prostého ve všech směrech a vzdělaného v křesťanské filozofii, který za knížat Karla a Diokleciána řídil alexandrijskou církev s velkou chválou, učil lid a vydával různá pojednání. Po skončení pronásledování, které prožíval po celou dobu svého života v Římě, spočinul v pokoji.

V Bithynii svatého Jana opata.

Poblíž Alba Reale v Uhrách uložení blahoslaveného Emericha vyznavače a syna svatého Štěpána, krále Uhrů.

V Trevíru svaté Modesty panny.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.