22. listopadu

Svaté Cecílie, panny a mučednice, která zkropena svou vlastní krví, odešla k nebeskému Snoubencii šestnáctého září.

V Kolosech ve Frygii svatých Filemona a Hazie, učedníků svatého Pavla, kteří byli za císaře Neróna napadeni pohany na svátek Diany a zatímco ostatní utekli, byli na příkaz správce Artokla oba zajati, zbičováni, do pasu vsazeni do jámy ukamenováni.

V Římě byl za císaře Numeriana a městského prefekta Celerina zabit svatý mučedník Maurus, který přišel z Afriky navštívit hroby apoštolů.

V Antiochii Pisidské umučení svatých Marka a Štěpána za císaře Diokleciána.

V Autunu svatého Prammacia, biskupa a vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.