12. listopadu

Sv. Martina I.´papeže a mučedníka, jehož narozeniny si připomínáme 16. září.

Ve Vitepsku v Polsku umučení svatého Josafata z řádu svatého Basila, biskupa v Plocku a mučedníka, který byl krutě zabit schizmatiky z nenávisti ke katolické jednotě a pravdě a papež Pius IX. jej zapsal mezi svaté mučedníky. Jeho svátek se slaví 14. dne tohoto měsíce.

Ve španělském městě Alkala svatého Diéga Vyznavač z řádu menších bratří, který proslul svou pokorou a kterého papež Sixtus V. zařadil do seznamu svatých. Jeho svátek se slaví následující den.

V Asii umučení svatých biskupů Aurélia a Publia.

V Eschen v Belgii byl pohany zabit svatý Livinus, biskup a mučedník, který mnoho lidí obrátil na Kristovu víru. Jeho tělo bylo později převezeno do Gentu.

V Kaziměři v Polsku poustevníků a mučedníků Benedikta, Jana, Matěje, Izáka a Kristiána, kteří byli při bohoslužbě od lupičů krutě umučeni a zabiti mečem.

Poblíž města Sergines na území Sens byl zavražděn svatý Paternus, mnich a mučedník, který v lese u tohoto města nabádal zloděje, aby změnili svůj život.

V Avignonu svatého Rufa, prvního biskupa tohoto města,

V Kolonii se konalo uložení svatého Kuniberta, biskupa.

V Tarazoně, v Tarragonském Španělsku blahoslaveného Emiliana kněze, který zazářil nesčetnými zázraky; jeho podivuhodný život popsal svatý Braulio, biskup ze Saragossy.

V Konstantinopoli svatého opata Nila, který se za vlády Theodosia Mladšího stal mnichem a jako prefekt tohoto města a vynikal učeností a svatostí.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.