1. listopadu

Svátek Všech svatých, který ke cti blahoslavené Panny Marie a svatých mučedníků nařídil papež Bonifác IV. aby se každoročně slavil v Římě slavnostně a všeobecně poté, co 13. května posvětil chrám Panteonu. Pak ale Řehoř IV. nařídil, aby tento svátek, který se již v různých církvích slavil různými způsoby, se trvale slavil v tento den v univerzální církví ke cti všech svatých.

V Pérsii svatých mučedníků Jana biskup a Jakub kněze za krále Sapfóa.

V Terracině v Kampánii svatého jáhna Cesare,e který byl mnoho dní mučen ve vězení, pak byl spolu se svatým knězem Juliánem vložen do pytle a vhozen do moře.

V Dijonu svatého kněze Benigna, kterého poslal blahoslavený Polykarp do Francie, aby tam hlásal evangelium. Poté, co byl za císaře Marka Aurelia soudcem Terencem vystaven různým způsobům krutého mučení, byl bit po krku železnou tyčí a nakonec proboden kopím.

V Damašku umučení svatého Césara, Dácia a pěti dalších.

Téhož dne byla umučena svatá Marie, služebná, která byla obviněna z vyznávání křesťanského náboženství, a proto byla za císaře Hadriána krutě zbita, natažena na skřipec a probodána železnými háky.

V Tarsu v Kilikii byly za císaře Maximiána svatořečeny svaté mučednice Cirénia a Juliána.

V Auvergne ve Francii svatého Austremonia, prvního biskup tohoto města.

V Paříži svatořečení biskupa Marcella.

V Bayeu ve Fracii, svatého biskupa Vigora v době Childeberta, krále Francie.

V Angers ve Francii uložení svatého biskupa Licinia, muže úctyhodné svatosti.

V Tivoli, svatého Severina mnicha.

V Larchantu, na území Gatinais ve Francii svatého Maturina vyznavače.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.