8. ledna

V Benátkách uložení svatého Vavřínce Justinianiho, prvního patriarchy téhož města a vyznavače, který byl hojně naplněn učením a vynikajícími dary božské moudrosti a byl zapsán papežem Alexandrem VIII. do počtu svatých. Jeho svátek se slaví zejména 5. září, v den, kdy nastoupil na biskupský stolec.

V Beauvai, ve Francii, svatých mučedníků Luciána kněze, Maximiána a Juliána. Z nich poslední dva byli svými pronásledovateli zabiti mečem. Blahoslavený Lucián, který odešel se svatým Dionýsiem do Fracie, poté, co byl dlouho bičován, nebál se vyznávat Kristovo jméno silným hlasem a přijal rozsudek jako oba druzi.

V Libyi svatých mučedníků jáhna Tofila a Eladia, kteří byli nejprve mučeni a dásáni velmi ostrými střepy a nakonec vrženi do ohně odevzdali své duše Bohu.

V Autunu svatého Evžena mučedníka.

V Gerapoli v Asii, svatého biskupa Apollinaria, který vzkvétal za Marka Antonína Veruse ve svatosti a učení.

V Neapoli v Kampánii svatého biskupa Severína, který byl bratrem blahoslaveného mučedníka Viktorína a po vykonání mnoha zázraků zesnul plný svatosti.

V Metzu ve Francii sv. Pacienta biskupa.

V Pavii svatého Maxima, biskupa a vyznavače.

V Ratiboři v Bavorsku, svatého Heroda biskupa.

U Nóriků svatého opata Severnia, který šířil evangelium mezi Nóriky a byl nazýván apoštolem Nóriků. Jeho tělo bylo zázračně přeneseno do Lucullana u Neapole v Kampánii a odtud přeneseno do kláštera svatého Severina.

A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.