10. ledna

V Tebaidě blahoslaveného Pavla, prvního poustevníka a vyznavače, který žil sám v poustevně od svých šestnácti do sto třinácti let. Svatý Antonín viděl jeho duši, jak ji andělé nesou do nebe mezi sbory apoštolů a proroků. Jeho svátek se slaví patnáctého dne tohoto měsíce.

Na Kypru blahoslaveného Nikanora, jednoho z prvních sedmi jáhnů, obdivuhodného pro milost víry a ctností.

V Římě svatého Agata, který vynikal svou svatostí a učením.

V Bourges v Akvitánii svatého Viléma, biskupa a vyznavače, proslulého ctnostmi a zázraky. Papež Honorius ho zapsal jako třetího do seznamu svatých.

V Miláně svatého Jana Dobrotivého, biskupa a vyznavače.

V Konstantinopoli svatého kněze Marciána.

V klášteře Cusan ve Francii, svatého Petra Ursoly, vyznavače, nejprve benátského dóžete a poté mnicha řádu svatého Benedikta, který zářil zbožností a ctnostmi.

V Arézu v Toskánsku blahoslaveného Řehoře X., rodáka z Piacency, který byl jako arciděkan z Liégi zvolen papežem, uspořádal druhý lyonský koncil, přijal Řeky k jednotě víry, urovnal neshody křesťanů, rozhodl o znovudobytí Svaté země a byl nesmírně dobrotivý k celé církvi, kterou spravoval nanejvýš svatě.

A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.