16. února

V Římě sv. Onesima, o kterém se zmiňuje apoštol sv. Pavel v dopise Filémonovi. Svatý Pavel jej pokřtil a ustanovil po svatém Timoteovi, biskupem v Efezu a pověřil ho kázáním Božího slova. Onesimo sám pak byl odveden spoutaný do Říma, kde byl ukamenován pro víru v Krista, byl zde nejprve pohřben, ale jeho tělo bylo později přeneseno na místo, kde byl vysvěcen na biskupa.

V Egyptě St. Juliana spolu s pěti tisíci dalšími mučedníky.

V Cesaréi v Palestině svatých egyptských mučedníků Elia, Jeremie, Isaiaha, Samuéla a Daniéla, kteří spontánně sloužili křesťanům odsouzeným do dolů v Kylicii. Když se odtud vraceli, byli od prefekta Familiána za císaře Galéria Maximiána nejdříve krutě mučeni a nakonec pobiti mečem. Po nich svatý Porfyr, sluha mučedníka sv. Panfilia a sv. Seléukus z Kapadócie, po mnohém mučení získali korunu mučednictví, první ohněm, druhý mečem.

V Nicomédii, svaté Juliány, panny a mučednice, která byla za císaře Maximiána nejprve zbita od svého otcem Afrikána, pak různými způsoby mučena prefektem Evilasiem, kterému odmítla sňatek, poté byl uvržena do vězení, kde otevřeně bojovala s ďáblem, a nakonec, když překonala plameny a vroucí kotel byla sťata mečem a tak dovršila své mučednictví. Její tělo bylo přeneseno do Kumy v Kampánii.

V Brescii, svatého Faustina, biskupa a mučedníka.

A jinde mnoha svatých mučedníků, vyznavačů a svatých panen.