3. prosince


Svatého Františka Xaverského, kněze Tovaryšstva Ježíšova a Vyznavače, apoštola Indie, nebeského patrona Kongregace a díla šíření víry a všech misií, který zesnul v pokoji předchozího dne.

V Judsku svatého proroka Sofoniáše.

V Římě svatých mučedníků Kláudia, tribuna, jeho ženy Hilarie a synů Jásona a Maurua se sedmdesáti vojáky. Císař Numerius nařídil, aby Kladia přivázali k velkému kameni a hodili do řeky. Blahoslavená Hilárie, která pohřbila těla svých synů, byla krátce poté zajata pohany, když se modlila u jejich hrobu a uvězněna v žaláři odešla k Pánu.

V Tangeri na Mauriciu umučení svatého mučedníka Kasiána, který po dlouhou dobu vykonával povolání notáře a nakonec, když obdivoval neohrožené odpovědi blahoslaveného Marcella Centuriona a jeho pevnou stálost ve víře v Krista, byl inspirován nebesy, považoval za odpornou věc spolupracovat na smrti křesťanů. Proto se zřekl svého úřadu a zasloužil si i on pro své křesťanské vyznání triumf mučednické smrti stětím.

V Africe umučení svatých Kláudia, Krispina, Magina, Jana a Štěpána.

V Uhrách svatého mučedníka Agrikoly.

V Nikomédii umučení svatých Ambika, Viktora a Julia.

V Miláně svatého Mirokléta, biskupa a vyznavač, o kterém se zmiňuje svatý Ambrož.

V Dorchesteru v Anglii svatého Birina, prvního biskupa tohoto města.

V Churu v Německu svatého Lucia, krále Britů, který jako první z těchto králů přijal Kristovu víru, v době papeže svatého Eleutheria.

V Sieně v Toskánsku svatého Galgána poustevníka.

 A jinde mnoho dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.