23. prosince

V Římě svaté Viktorie, panny a mučednice, která byla za pronásledování císaře Dacia zasnoubena s pohanem Eugeniem, ale nechtěla se vdát ani obětovat modlám; po vykonání mnoha zázraků, jimiž získala Bohu mnoho panen, byla na žádost svého manžela katem probodena mečem do srdce.

V Nikomédii umučení svatých Migdonia a Mardonia, z nichž jeden byl během Diokleciánova pronásledování upálen a druhý byl vhozen do jámy a zemřel. Tehdy také trpěl jáhen svatý Antima, biskup z Nikomédie, který, když nesl dopisy mučedníkům, byl zajat pohany a ukamenován, přešel k Pánu.

Na stejném místě se narodilo pro nebe dvacet svatých mučedníků, kteří se stali Kristovými svědky za Diokleciánova pronásledování poté, co byli krutě mučeni.

V Indii byli umučeni svatí Theodolus, Saturninus, Euporus, Gelasius, Eunicianus, Zetichus, Leomene, Agathopodus, Basilides a Evaristus, kteří během Diokleciánova pronásledování prodělali krutá muka a byli sťati.

V Římě blahoslaveného Servola, který (jak píše sv. Řehoř papež) od dětství až do konce svého života ležel ochrnutý na portiku u kostela svatého Klementa a nakonec, pozván zpěvem andělů, přešel do slávy ráje. U jeho hrobu Bůh často konal zázraky.

V. A jinde mnoha dalších svatých mučedníků a vyznavačů a svatých panen.