A. M. Klaret: Patnáct minut s Ježíšem

Antoním Maria Claret, plodný a velmi oddaný spisovatel eucharistie, viděl v Kristu přítele, i když božského. V jeho „mystickém“ dialogu s názvem Patnáct minut s Ježíšem se v 11 otázkách vynořuje světcova velká důvěra v Pána, v Jeho všemohoucnost.

Velký duch, vzkříšený, jako by chtěl urovnat kontrasty: „pokorný svým narozením a slavný v očích světa; malý v osobě, ale s obří duší; skromný na pohled, ale velmi schopný vnutit úctu i těm velkým na zemi; silný charakter s něžnou sladkostí někoho, kdo ví o askezi a pokání; vždy v přítomnosti Boží, dokonce i uprostřed podivuhodné vnější činnosti; pomlouvané a obdivované, oslavované a pronásledované. A mezi tolika divy, jaké jemné světlo, které všechno osvětluje, jeho oddanost Matce Boží “. To jsou slova Pia XII. v době kanonizace Antonia Maria Clareta v květnu 1950.

Jak lze pochopit ze slov Pia XII., Antonín Maria Claret je těžko popsatelná postava, protože se ve svém bohatém kněžském životě dotkl mnoha aspektů, které z něj dělají památník dějin církve. Plodný spisovatel, mystik, nejvíce oddaný Eucharistii a apoštol Mariina Srdce.

V eucharistii nachází svatý Antonín Maria Claret kolébku svých myšlenek, svých modliteb, svých citů k chudým a trpícím. Modlitba, úžasný nástroj neustálého dialogu s Bohem, modlitba a psaní, živost myšlení a jednání. Všechny ty prvky se v něm spojují ve velmi zvláštní rovnováze. Činnost je pro něj nastíněna především jedním slovem: charita. Naprosto Paulinská charita. Stačí připomenout jeho biskupský erb, který nese větu „Láska Kristova nás pohání“, převzatou z Druhého listu Korinťanům, extrémní syntéza jeho hluboce apoštolské spirituality.

Dobře to napsal ve své Autobiografii: „Říkám to a opakuji: ctnost, kterou misionář nejvíce potřebuje, je láska. Misionář musí milovat Boha, Ježíše Krista, Pannu Marii a bratry. Postrádá-li lásku, ruší všechny své vlastnosti; ale jestliže láska formuje jeho život, misionář má všechno.“ Proto jeho myšlenky směřují k ubohému Kristu, tichému a pokornému srdci.

Koho viděl svatý Claret v Kristu? Kdo byl pro něj Synem člověka? Otázka by mohla být zodpovězena jediným, hlubokým termínem, který v sobě nese rozmanitost citů nemalé důležitosti: Kristus je pro světce Přítelem. S ním mluví, s ním se modlí, s ním se ptá sám sebe na apoštolské poslání. Tento vztah je krásný, protože činí Krista – Krále králů božské povahy, jak vždy říkal jeho milovaný Pavel z Tarsu – hluboce lidským. A pak nás čtení jeho modlitebního dialogu Patnáct minut s Kristem neuráží pro důvěrnost s Králem Ježíšem.

Tón, kterým světec píše tento „mystický“ dialog (jak by se dal definovat), nám dává rejstřík celého textu. Už úvodní slova nám říkají vše: „Není nutné, můj synu, mnoho vědět, abys mě potěšil. Stačí věřit a vroucně milovat. Jestli mě chceš potěšit ještě víc, věř mi víc, chceš-li mě nesmírně potěšit, nesmírně mi věř. Pak se mnou mluv, jako bys mluvil se svými nejbližšími přáteli, jako bys mluvil se svou matkou nebo bratrem.“ To, co Ježíš žádá, je jednoduché: milovat ho. A věřit mu. Jak vidíte, téma lásky se vrací v tomto velmi hlubokém psaní, ale s absolutní, odzbrojující jednoduchostí. Oplácet Kristu s Láskou to, co nám dává – což pak může být jedině Láska – je zásadní pro navázání dialogického vztahu s Ním. Tomu nás učí svatý Antonín Maria Claret.

Text je rozdělen do jedenácti otázek, které Kristus klade věřícím v modlitbě. Věrný, který nepatří jen do včerejšího času, ale i dnešku. Čas není definován, aby to mohli být věrní zítřka. Kristus je pánem času, proto se v těch otázkách, které Ježíš klade ve velké jednoduchosti, může najít každý člověk. To jsou otázky, které naznačují pozornost ke každé naší potřebě a požadavku.

Tuto brožuru je možné rozdělit do jedenácti odstavců, odpovídajících jedenácti otázkám, které Ježíš klade: „Chceš mi podat prosbu ve prospěch někoho? A potřebuješ něco pro sebe? Potřebuješ pro sebe nějakou milost? Co potřebuješ pro dnešek? Máš nyní v rukou nějaké plány? Co mohu udělat pro tvé přátele? A co tvoji rodiče? Je nějaký člen rodiny, který potřebuje nějakou laskavost? A pro mě? Jsi smutný nebo máš špatnou náladu? Chceš mi říct o nějaké radosti?“

To jsou otázky upřímného přítele, který naslouchá těm, kteří k němu přicházejí se stejně upřímným srdcem. Dialog – ve kterém odpovědi v naší duši mlčí – je přímočarý a také velmi pragmatický, chcete-li. Kristus nám klade velmi konkrétní otázky. A očekává od nás přesnou odpověď. Ale především nás žádá, abychom s ním mluvili, jako by to byl dialog mezi těmi nejdůvěrnějšími z našich přátel, s naší matkou nebo bratrem.

A poté, co si s Ním promluvíte, je možné se „vrátit ke svým zaměstnáním“. Kristovo loučení, které popisuje svatý Antonín Maria Claret, je vznešené: „Nezapomeň však na těchto patnáct minut příjemného rozhovoru, který jsme vedli zde v samotě svatyně. Zachovej ticho, skromnost a lásku ke svým bližním, jak jen můžeš. Miluj mou Matku, která je také tvojí Matkou. Pamatuj, že být dobrým ctitelem Panny Marie je znamením jisté spásy.“

Nuova Bussola Quotidiana, Antonio Tarallo