Velkopáteční adorace

Až povýšíte Syna člověka, poznáte, že jsem to já (Jan 8,28)

Je to pravda, že nejlepší místo, kde mě poznáváš, je kříž, na kterém jsem přibitý?

Je to pravda, že když jsi mě spatřil právě tam, nemohl jsi pochybovat o mé lásce?

Je to pravda, že Ukřižovaný je útěchou tvého života a patřit na něho ti dává sílu, důvěru, lítost a čistotu?

To všechno jsem věděl, proto abych se ti dal poznat, objal jsem pokoření, muka a bolesti, aby se hlas mé Krve ozval v tobě a dal ti poznat mou lásku.

Zbraní Kříže jsem zvítězil nad světem; je to to jediné, co zajišťuje triumf a vítězství. Miluj tuto svatou zbraň, vděčně ji líbej, protože je pečetí mých vyvolených a podle ní rozpoznám své v poslední den. Kříž je poklad, který ti dává zasloužit si nebe.

Nediv se, jestliže je ctnost tvrdá, pomysli pouze, že moje jho je sladké a břímě lehké (Mt 11,30).

Neboj se: chceš – li mě poznat a následovat, vezmi svůj kříž, protože v oběti je život svatých, a já chci, abys jím byl.

Třeseš se snad před cestou na Kalvárii? Já zůstanu s tebou v soužení, a kdo je spojen se mnou, pro toho nic není tvrdé, nýbrž snadné a příjemné.

Přemoz sám sebe. Já budu tvoje síla; mysli na to, že jen ten, kdo bojuje, dosáhne odměny, protože nemůže být triumfu bez boje, ani ctnosti bez oběti.

Nebeské království trpí násilí (Mt 11,12), míra tvé lásky bude mírou tvých obětí, protože to ony dokazují lásku, nikoliv slova.

Pozoruj mě na Kalvárii a poznej nesmrtelnost mé lásky. Neodmítl jsem žádnou bolest a velkodušně jsem dal za tebe svou Krev a svůj Život, dal jsem se přibít na tvrdé dřevo a myslel jsme přitom na tebe, že až mě uvidíš jak dál pokračuji ve svém životě na oltářích, nebudeš pochybovat, že jsem to Já.

Synu, dej mi své srdce, protože jsem si je dobyl svými bolestmi. Odmítneš? Ne, protože mě miluješ a jsem to Já.

Nikdo mě není hoden, ale láska překonává vzdálenosti.

Díkůvzdání

Ježíši, Ty jsi slíbil, že až budeš povýšen od země, přitáhneš všechny k sobě.

Abych tě poznal, ukřižoval jsem Tě. Abys mi odpustil, otevíráš své srdce a Krví a vodou mě obmýváš a očišťuješ.

Jak Tě nepoznat na kříží, můj Ježíši, když Ty jsi jediný, kdo mě tak miluje? Celá moje bytost je v dojetí, když tě vidí, že umíráš pro mne více silou lásky než silou bolesti.

Ježíši, můj Vykupitel, klaním se Ti. Slibuji Ti, že vystoupím na jakoukoliv Kalvárii, jen když Ty budeš se mnou.

Žij ve mně a vezmi si do vlastnictví všechny mé schopnosti, všechny mé city, mou krev, mí smysly, všechno to, co jsem, abys mi mohl říct: Ty mě miluješ a já budu milovat tebe a můj Otce tě bude milovat a přijdeme a učiníme si u tebe příbytek (srov. Jan 14,23).

Maria, která jsi byla u paty Kříže ukřižována se svým božským Synem, vyžádej mi milost, abych nesestupoval z výšky svých křížů, aby mě na nich mohl Ježíš poznat. Amen

Conchita Armida, JÁ JSEM, MCM Olomouc 2006.