Vykupitelské vtělení

Pán Ježíš promlouvá ke své službnici Conchitě Armidě o tajemství svého Vtělení

Bůh Láska uskutečňuje nové stvoření vesmíru zbořeného hříchem tím, že posílá svého Syna. To je tajemství vtěleného a vykupitelského Slova »počatého z Ducha svatého a narozeného z Marie«.

»A Slovo se stalo tělem, a proč? Aby sjednotilo s Bohem provinilé lidstvo, očistilo jeho tělo v sobě samém, když se stalo člověkem, obmylo duše svými zásluhami a svou krví.

To byl smysl vtělení Slova, cíl vykoupení a celého života příkladů a ponížení: spojit zemi s nebem.

Zákon lásky se stal trvalým tématem mého kázání a všechny skutky mého života a také má smrt na kříži vyvrcholily v sjednocení duší v Bohu.

Během svého putování na zemi jsem připisoval vždy své zázraky a svá kázání Otci a Duchu svatému, ve kterém jsem žil ve sjednocení. Nevykonal jsem žádnou svou činnost nezávisle na nich a celý Starý i Nový zákon směřoval k tomu, učinit všechny duše „jedno“ v lásce a v sjednocení s Bohem« (D. 26. 4. 1913).

»Chápeš něco z Boží lásky k člověku, z šílenství lásky božského Slova, které se v Marii vtělilo, aby přijalo tvoji krev, stalo se ti podobné, aby smylo tvé hříchy, aby bylo Prostředníkem a přivedlo tě do nebe?

Chápeš lépe vznešenost této lásky, která vyzařuje ze stvoření a stravuje se s celou Boží vznešeností ve vykoupení, v Eucharistii a ve spojení s každou duší prostřednictvím Ducha svatého?

Chápeš něco z velikosti oběti kříže a nekonečného žáru mého Srdce, když se v těchto posledních dnech ukazuji přibitý na tomto kříži?

Vidíš nyní hodnotu duší a co mě stojí každá z nich a kouzlo, které přitáhlo z nebe na zem Boha, aby se stal člověkem jedině proto, že ony v sobě nesly obraz Trojice?

Vidíš Boha, který odčiňuje urážku učiněnou Bohu, a tentýž Bůh bere na sebe lidské tělo, aby byl schopný trpět a usmířit vinu hříchu a tak smazat krví na kříži odsuzující dekret?

Nyní vidíš jasně Boží plán, v němž triumfuje vždy jeho nekonečná láska, i všechnu tu posloupnost dobroty uskutečněné k prospěchu nevděčného světa jedině proto, aby ho přitáhla k jednotě« (D. 4. 5. 1913).

»Vykoupení bylo tajemství nejčistší lásky, nejněžnější a nejlaskavější blahovůle. Věčná exploze lásky mezi horoucí touhou Syna a lpěním na Otci, zatímco Duch svatý spolupůsobil na počátku, při realizaci i v nejvrcholnějším okamžiku« (D. 1. 8. 1934).

»Slovo se dalo v oběť Otci, aby jeho láska usmířila hříchy těla, které chtělo očistit a spasit, aby na věky učinilo lásce zadost.

Nenazíráš pozdvižení člověka skrze styk Božího Slova s lidským tělem, nesrovnatelný a nepochopitelný sestup, i když do čistoty neposkvrněného lůna ženy?

On se stal tělem, aby tělo bylo od něho zbožštěno, pozvedlo se k němu, očistilo se v něm. Zde si zřídil svůj příbytek, zmařil se až na úroveň člověka, aby se člověk stal v jistém smyslu Bohem a strávil se v jeho jednotě« (D. 24. 6. 1928).

    Pramen: Conchita Armida: Duchovní deník matky