Zjevení Marie Natálii Magdolné

Zjevení Ježíše a Panny Marie sestře Marii Natálii Magdolné v Maďarsku osvětlují evropské dějiny i dějiny jednotlivých národů v současném zápasu mezi Dobrem a Zlem. Jako červená niť jimi procházejí výzvy: náprava, smíření, pokání spolu se žádostí o vytvoření šiku duší, které se obětují Bohu za přípravu triumfu Neposkvrněného Srdce Panny Marie.


M. N.Magdolna

Co se děje v církvi a ve světě? Proč se zdá, že všechno se hroutí? Stále více lidí žije v dramatickém neklidu, že se hroutí všechny stěžejní hodnoty: náboženství, rodina, politika, ekonomie, ideály. Dokonce i příroda jakoby se účastnila toho zmatku.

Zavládl pocit, že se ocitáme v blízkosti bodu zhroucení, které už není daleko… Nicméně nesmíme klesat na duchu, protože jak učí Starý zákon, Bůh nejednou ukázal záměr vytvořit pro člověka čisté prostředí a zbavit ho Zlého, a slíbil a drží ochrannou ruku nad „spravedlivými“.

Abychom lépe pochopili aktuální scénáře a směr, jímž se ubírá lidstvo, může nám jako klíč posloužit četba publikace Prorocká zjevení sestře Marii Natálii Magdolné. Mystička XX. století, která nám umožňuje poznat strhující osobní příběh maďarské řeholnice a důležitá zjevení, která přijala pro naši dobu. Je velmi velmi ctěná a milovaná věřícími církve v Maďarsku, ale málo v ostatním světě, hlavně vzhledem ke skrytosti, do jaké byla nucena se uchýlit v období komunismu, i když její poselství se šířilo v Maďarsku a části Evropy během druhé světové války.

Zjevení sestry Marie Natálie Magdolné se řadí mezi velká mariánská zjevení moderní doby, od Rue du Bac, Lurd až k Fatimě i ke starším, která si všímají „posledních časů“, jak to vyjádřil Ludvík Maria Grignion z Monfortu. Jak uvádí P. Serafino Tognetti v úvodu k italskému vydání, jsou »velkým otřesem pro současné věřící. Žijeme v období velkého nebezpečí, které mohou vidět všichni. Stačí připomenout relativismus, ateismus, ochlazení lásky, naukový zmatek, odklon od náboženské praxe, nemravnost atd… a to všechno narůstá den ze dne«.

Jedná se z velké části o proroctví určená především Maďarsku (které bylo zasvěceno Panně Marii svatým králem Štěpánem v roce 1038) a je povoláno k dostiučinění za hříchy a k pokání za vítězství Dobra nad Zlem. To všechno vrhá světlo na celé evropské dějiny a na úkoly pro jednotlivé národy, jejichž identita souvisí s jasnou rolí v Božích záměrech proti dnešním globalistickým plánům, které směřují k potření národní identity, promísení národů, kultur a náboženství v jednom kotli.

Život sestry Marie Natálie se mysticky spojuje s významnými postavami jak z dávné minulosti Maďarska, jakou je král sv. Štěpán, nebo současnými, jako je ctih. kardinál Mindzenty, mučedník nacistického a pak komunistického totalismu. Sestra Maria Natálie tak hlásá a podporuje misii modliteb a pokání, ke kterým vyzývá Panna Maria. Právě kardinál Mindzenty nařídil přísné vyšetření mystických zkušeností této sestry a přijal její zjevení bez výhrad. I papež Pius XII. zakusil osobně spolehlivost těchto proroctví, která mu zachránila život.

Co však obsahuje tato kniha? Obsah se týká mnoha oblastí, které se mezi sebou prolínají. Jsou to především znamení, jakožto výzvy k obrácení; nezbytnost obnovení křesťanské identity pro získání spásy; znovuobjevení středověké epochy; debata o křesťanských kořenech Evropy; historická, náboženská a kulturní syntéza Maďarska, zrozeného národně spolu se svým křtem a prvním katolickým králem; působení islámu v Evropě; slavná velká novéna s velkými zaslíbeními Panny Marie: »V okamžiku, kdy se Satan bude domnívat, že se stal pánem světa, a bude chtít právě usednout na svůj trůn, vytrhnu mu jeho kořist z rukou. Konečné vítězství může náležet jen mému Synu a mně.« A je zde i mnoho dalšího.

Důležitá je rudá niť, která spojuje tato proroctví a tvoří ji slova: „dostiučinění, náprava a pokání“, a která souvisí s kontextem, který prožíváme: hedonismem, relativismem, nihilismem, který odmítá oběť a utrpení. Přes všechno zlo, kterého se člověk dopouští ve všech těchto kontextech, svět kráčí vstříc milosti díky skrytým obětem těch, kteří z lásky ke Kristu a podle jeho příkladu se denně obětují za spásu duší a záchranu celého lidstva. Vysvětlení uvedená v textu vyvracejí každou pochybnost a nepochopení jeho pravého významu.

Není to nová žádost, která přichází z nebe. Stačí si připomenout tři slova Panny Marie k fatimským pasáčkům: Pokání, pokání, pokání, stejně jako slavné ujištění Panny Marie, která vysvětluje pasáčkům, že mnoho lidí zahyne na věky, protože není nikoho, kdo by se za ně obětoval. Novinkou je výslovný požadavek Ježíše a Marie ustavit „milice“, tedy sdružení věřících laiků zasvěcených Panně Marii Vítězné, kteří obětují svůj život na smír za hříchy celého světa i jednotlivců, a požadavek, aby se takováto zbožnost stále více šířila a předcházela tak triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Díky tomto úsilí, i když momentálně zlo a hřích převládá, řekla sestra Maria Natálie svému příteli Juliu Molnárovi v roce 1990, že nakonec zvítězí čistota, protože nebe je mocnější než peklo a nevinnost je silnější než všechna zkaženost.

Naléhavost a aktualitu těchto výslovných výzev dokazují znepokojující a dramatické jevy, kterých jsme dnes svědky, nad nimiž však září bezpečná naděje, která vyžaduje, abychom vstoupili do školy Ježíše a Marie skrze prosté konkrétní kroky, které se od nás požadují, aby zabránily věčné záhubě. Cena, která je ve hře, je vysoká, ale musíme si být vědomi, že dnes nemůžeme být polovičatí.

Marco Lepore, Nuiova BUssola Quotidiana